BUGÜNKÜ RESMİ GAZETEDEN BİLGİLER

02 Haziran 2021 Tarih 31499 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan önemli gördüğümüz mevzuatları paylaşıyoruz.

İZLANDA VE NORVEÇ TARIM PROKOLÜNDE DEĞİŞİKLİK

4037 sayılı karar ile Türkiye ile İzlanda Arasında Tarım Protokolünün Tadil Enstrümanı ve Türkiye ile Norveç Arasında Tarım Ürünleri Ticaretine Dair Protokolün Tadil Enstrümanı onaylanmıştır.

Yapılan tadil, EFTA Devletleri ile Türkiye arasında 25 Haziran 2018 imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması ile tarihinde yürürlüğe girmiş kabul edilecektir. Aksiyon alınacak bir durum yoktur.

Karara ulaşmak için tıklayınız.

 

GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

31/12/2019 tarihli ve 30995 4.üncü mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğinin 5.inci maddesinin 16.ncı fıkrası değiştirilmiştir.

Eski (16) Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden bitkisel yağ ve madeni yağların Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması durumunda hammadde olarak tedarik edilen bu ürünlerin ithalatçıları/üreticileri tarafından beyan yapılır, ancak hammadde olarak kullanılan bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmez.

Yeni “(16) Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden bitkisel yağların, madeni yağların ve pillerin aynı ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması durumunda hammadde olarak tedarik edilen bu ürünlerin ithalatçıları/üreticileri tarafından beyan yapılır ancak hammadde olarak kullanılan bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmez.”

Aynı Yönetmeliğin 13.üncü maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Depozito uygulamasına yönelik iş ve işlemler, 24/12/2020 tarihli ve 7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kurulan ve Bakanlıkça belirlenen çevre strateji ve politikaları doğrultusunda faaliyet gösteren Türkiye Çevre Ajansı tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında gerçekleştirilir.”

Geri Kazanım Katılım Payı beyannamesi Mali Müşaviriniz tarafından Vergi Dairesine verildiği için değişikliklerle ilgili Mali Müşavirinizden görüş almanızı tavsiye ederiz.

Değişiklik yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

Geri Kazanım Payına İlişkin Yönetmeliği ulaşmak için tıklayınız.

 

ATA KARNESİ İLE GELEN EŞYANIN ÖNCEDEN BEYANI MÜMKÜN HALE GELDİ.

Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) Seri No: 4’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Geçici İthalat) (Seri No:7) ile ATA Karnesi kapsamında geçici ithal edilecek eşya, giriş gümrük idaresine varışından önce elektronik olarak beyan edilebileceği, ATA Karnesi işlemleri karne hamili veya temsilcisi tarafından yapılacağı, ATA Karnesinin “B.Temsilcisi” bölümüne temsilcinin adının açık olarak yazılmadığı durumlarda EK 2/A’da yer alan vekâletnamenin; karne hamilince doldurularak imzalanmış/kaşelenmiş ve karneyi düzenleyen Oda, Elçilikler/Konsolosluklar veya Noterler tarafından imzalanıp mühürlenmiş olarak ATA Karnesi ile birlikte ibraz edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Aksiyon alınacak bir durum yoktur.

Değişiklik tebliğine ulaşmak için tıklayınız.