30 ARALIK 2021 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YER ALAN MEVZUAT BİLGİLENDİRMELERİ

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İLE;

1)- Gümrük Yönetmeliğinin “Geçici depolama yerlerine eşya alınması” konulu 78/3 maddesinin sonuna geçici depolamada işletici tarafından elektronik ortamda kayıtların oluşturulmasına Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde izin verileceği belirtilmiştir.

 

2)- Gümrük Yönetmeliğinin “Laboratuvar tahliline tutulacak eşya listesi” konulu 196.ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. Bu değişiklikle rejim beyanından önce eşyaların tahlile gönderilmesi ve tahlil sonucunun rejim beyanında kullanılması mevzuata girmiştir.

“Gümrük rejiminden önce eşyanın laboratuvar tahliline tabi tutulması MADDE 196/A – (1) 196.ncı madde uyarınca tahlile gönderilmesi gereken eşya, yükümlünün ilgili gümrük idaresine başvurması halinde rejim beyanında bulunmadan önce tahlile gönderilir. Yükümlünün tahlil sonuçlarını kabul etmemesi halinde, Kanunun 243.üncü maddesi kapsamında tahlile itiraz edilebilir.

(2) Özet beyan, fatura veya diğer idari ya da ticari belgelerden, eşyanın tahlil edilen eşya ile aynı olduğunun belirlenebilmesi koşuluyla, tahlil sonuçları rejim beyanında kullanılabilir. Beyan edilen eşyanın, tahlil edilen eşya ile aynı olmadığına yönelik kanıt bulunması durumu hariç, bu eşya beyanın kontrolü ve muayene aşamasında yeniden tahlile gönderilmez.

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

 

3)- Gümrük Yönetmeliğinin “Geçici ithal eşyasının ayniyeti” konulu 381.inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Geçici ithal edilen ticari kullanıma mahsus havayolu taşıtlarına ait motorlar, geçici ithalat rejimi için verilen süre içerisinde aynı havayolu şirketi ve/veya iştirakleri bünyesinde bulunan havayolu taşıtlarındaki motorlarla ve/veya yedek motorlarla değiştirilerek kullanılabilir.”

 

4)- Gümrük Yönetmeliğinin “Yararlanılan menfaatlerin iadesi” konulu 381.inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Geri gelen eşyaların kurum yazışmalarının uzun olması sebebiyle öncesinde teminat alınarak eşyanın teslim edilmesi mevzuata girmiştir.

“(3) İhraç edildikten sonra geri gelen eşyaya tekabül eden katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi ile ihracata ilişkin diğer hak ve menfaatlere karşılık gerekli teminatın verilmesi halinde, söz konusu hak ve menfaatlerden yararlanılıp yararlanılmadığının tespit edilmesinden önce eşyanın teslimine Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde izin verilir.”

 

5)- Gümrük Yönetmeliğinin “Yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin sahip olması gereken nitelikler ve yetki belgesi” konulu 576.ncı maddesinin (ğ) bendinde yer alan ““Altmış beş” ibaresi “Yetmiş” olarak değiştirilmiştir.

Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

********

BİYOSİDAL ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İLE;

Biyosidal Yönetmeliğinde bazı maddeler değiştirilmiştir.

Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

********

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK

İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2021/12) ile İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 56.ncı sıra olarak “56- Şeker (GTP:1701)” eklenmiştir. “Şeker” ihracatı kayda bağlanmıştır.

Değişiklik tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

*******

ORTAK TRANSİT SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK

AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesinin Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin I inci ve III üncü Eklerini Değiştiren 1/6/2021 Tarihli ve 1/2021 Sayılı Kararının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5019) ile Sözleşmede değişiklik yapılmıştır. Gümrük işlemlerimizde bir değişiklik söz yoktur.

Karara ulaşmak için tıklayınız.