A.TR VE MENŞE İSPAT BELGELERİNİN BEYANINDA KOLAYLIK

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 15.04.2020 Tarih 16934678-724.01.01-E-00053889533 sayılı yazısında;

30 Haziran 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil olmak üzere);

AB’ye üye ülkelerden gerçekleştirilecek ithalata konu tüm eşya için gümrük idarelerimize ibraz edilmesi gereken ancak kağıt ortamındaki asıl nüshaları ibraz edilemeyen A.TR Dolaşım Belgeleri, EUR.1 ve EUR.MED Dolaşım Belgeleri ile

AB üyesi ülkeler haricinde kalan diğer Serbest Ticaret Anlaşması/Tercihli Ticaret Anlaşması ortağımız olan ülkelerden veya Genelleştirilmiş Tercihler Sistemimizden faydalanan ülkelerden gerçekleştirilecek ithalata konu tüm eşya için gümrük idarelerimize ibraz edilmesi gereken ancak kağıt ortamındaki asıl nüshaları ibraz edilemeyen Menşe ispat belgelerinin

teminat alınmaksızın tercihli tarife uygulanarak buna ilişkin vergilerin tahakkuk ettirilmemesi ve ilgili ülkelerin makamlarınca usulüne uygun biçimde düzenlenecek belgelerin gümrük idarelerimize sonradan ibraz edilmesi şeklinde işlemlerin yapılacağı,

 Aynı şekilde, tüm ülkelerden gerçekleştirilecek ithalata konu eşyaya ilişkin menşe şahadetnameleri bakımından, gümrük idarelerimize ibraz edilmeleri gerektiği hallerde, yukarıda belirtildiği üzere sonradan ibraz edilmeleri şeklinde işlem tesis edilmesi ve herhangi bir teminat alınmaması uygun bulunduğu ifade edilmiştir.

Bu kapsamda;

30 Haziran 2020 tarihine kadar tescil edilmiş beyannamelerde (bu tarih dahil olmak üzere), asıl nüshaları ibraz edilemeyen;

  • A.TR Dolaşım Belgeleri,
  • Menşe ispat belgeleri,
  • Menşe Şahadetnameleri

Belgelerinin Bilge sisteminde “sonradan verilecek” anlamına gelen “S” ibaresinin seçilmesi, ayrıca bir taahhütnamenin aranmaması; söz konusu belgelerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil olmak üzere) getirilmesi, 31 Aralık 2020 tarihine kadar gümrük idaresine ibraz edilmeyen A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnameleri için eksik alınan vergilerin ek tahakkuk çıkarılarak faizi ile birlikte tahsil edilmesi şeklinde işlem tesis edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Yazıya ulaşmak için tıklayınız.