ÇEREZLİK AYÇİÇEĞİ TOHUMU GÖZETİM KIYMETİ

08.03.2020 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile Çerezlik Ayçiçeği tohumu Gözetim kıymeti 2.500$ den 1.750$ düşürülmüş olup tablodaki “Birim Gümrük Kıymeti” yerine “CIF Kıymeti” ifadesi eklenmiştir.

Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2017/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 5/4/2017 tarihli ve 30029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanların) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir.

G.T.İ.P. Eşya Tanımı CIF Kıymeti
(ABD Doları/Ton*)
1206.00.91.00.11 Çerezlik olanlar 1.750
1206.00.99.00.11 Çerezlik olanlar 1.750

* Ton: Brüt ağırlık

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazeteye ulaşmak için tıklayınız.