DENİZYOLU KONTEYNER ve HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI EŞYA VARIŞ ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ

15.04.2021 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebliği “Varış Öncesi Gümrük İşlemleri (Seri No 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Varış Öncesi Gümrük İşlemleri) (Seri No:2) ile Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Seri No 1 Tebliğinde değişiklik yapılmıştır. Serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığına ilave olarak “Havayolu Taşımacılığı” da eklenmiştir. Değişiklik 15.05.2020 Tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu tebliğin amacı, Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce başlanabilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Söz konusu Tebliğ hükümlerinden yararlanacak hammadde ve ara mamul niteliğindeki eşyaya ilişkin Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) listesi Bakanlığın internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Listeye ulaşmak için tıklayınız.

Varış öncesi gümrükleme izni için aşağıdaki şartların sağlanmış olması gerekmektedir.

  • Türkiye’de yerleşik firma olması ve en az 3 yıl faaliyette bulunması,
  • Yönetim Kurulu üyeleri için sabıka kaydı,
  • 12 aylık dönemlerde işlem gören beyanname sayısının %2 aşan sayıda vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlalleri nedeniyle ceza uygulanmış olması,
  • 12 aylık dönemlerde işlem gören beyanname sayısının %5 aşan sayıda gümrük mevzuatı ihlalleri nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanmamış olması,
  • Gümrük ve vergi mevzuatları uyarınca ödenmemiş herhangi bir vergi, ceza ve fer’i amme borcu bulunmaması,
  • Yeminli mali müşavir olumlu görüşlü rapor,
  • Başvuru yılından önceki son üç takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, yılda asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat gerçekleştirmiş olması,
  • Sanayi Sicil Belgesi,
  • İzin kapsamında ithal edilen eşyanın üretim ve/veya imalatta kullanılacağına dair taahhütname,

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız.