ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ

Adalet Bakanlığı tarafından Elektronik Tebligat Yönetmeliği hazırlanmış ve 06.12.2018 tarihindeki Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. PTT tarafından uygulanacak bu sistem için aşağıdaki kurumların kullanımı ve uygulaması zorunlu olarak belirlenmiştir.

 1. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar.
 2. 5018 sayılı Kanunda tanımlanan mahallî idareler.
 3. Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.
 4. Kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri.
 5. Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklar.
 6. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları.
 7. Kanunla kurulanlar da dâhil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişileri.
 8. Noterler.
 9. Baro levhasına yazılı avukatlar.
 10. Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler.
 11. İdareleri, kamu iktisadi teşebbüslerini veya sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıkları; adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri veya hakemler nezdinde vekil sıfatıyla temsile yetkili olan kişilerin bağlı bulunduğu birim.

Gerçek ve Tüzel kişiler talep etmeleri halinde elektronik tebligat adresi verileceği, Elektronik tebligat alan gerçek ve tüzel kişilere tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olduğu ifade edilmekte olup Yönetmeliğin 01.01.2019 Tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

İlgili Yönetmeliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız