Ekonomi Bakanlığından:

BAZI TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNİN DENETİMİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2013/15)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 31/12/2012 tarihli ve 28514 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/5)’in 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 10 ve 11 inci maddeler çerçevesinde toplatılamadığı için imha edilemeyen veya düzeltilemeyen eşya, nihai duyuru tarihinden itibaren 9 uncu maddede belirtilen süreler içerisinde en son satışı yapan gerçek veya tüzel kişilerce ilan yoluyla geri çağrılır. Bu ilanlar, ülke genelinde dağıtımı yapılan ve Basın İlan Kurumu verilerine göre bir önceki ayın en yüksek tirajlı on gazetesinden üçünde ve ülke genelinde yayın yapan iki televizyon kanalında, her birine en az iki gün süreyle ve Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce belirlenen şekle ve içeriğe uygun olarak yapılmak zorundadır. İlan yükümlülüğü tamamlanan eşya için imha yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır. İlan yoluyla geri çağrılan doğrudan temsil edilen eşya için 10 uncu madde hükümleri, dolaylı temsil edilen eşya için 11 inci madde hükümleri uygulanır.”