01.08.2017 tarihli 30141 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliği değişikliği ile birlikte, Antrepo açma ve işletme iznine ilişkin aranan şart ve nitelikler Yönetmelik eki Ek-80 ile yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu değişiklik 158 sayılı Sirkülerimiz ile sizlerin bilgi ve dikkatine sunulmuştur.

Söz konusu şart ve nitelikler içerisinde yer alan;

1. Bina ve eklentilerinin depreme dayanaklı ve imar planına uygun olduğunu gösteren yapı ruhsatı veya yerine geçen belge,

2. Firmanın en az Gümrük Yönetmeliği’nin 518 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ödenmiş sermaye tutarında olacak şekilde antrepo için düzenlenen yangın sigorta poliçesi veya yangın sertifikası,

3. Antrepo işleticisi firmaya ilişkin bilgilerin (firma tarihçesi, vergi kimlik numarası, MERSİS numarası, sermaye ve ortaklık yapısı, antreponun bulunduğu yerin koordinatları, faaliyet alanı, web sitesi vb.) yer aldığı doküman,

4. Antrepo için düzenlenen acil durum eylem planı,

5. Antrepoda düzenli olarak haşere, böcek, kemirgenlere karşı pest kontrol tedbirlerinin alındığını gösteren belge,

6. Antrepoların iş güvenliği uzmanları tarafından denetlendiğini gösteren belge,

7. Antrepo işleticisi firmaya ait ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi,

8. Antrepo işleticisi firmaya ait kayıtlı elektronik posta (KEP) hesabı,

9. Antrepo işleticisi firmanın, gümrük idaresiyle doğrudan bağlantı sağlayabilecek sabit IP adresli en az bir internet hattının bulunması,

hususları ve ilgili belgelerine (antreponun tipi ve özelliği dikkate alınarak) sahip olunması gerektiğinden, tüm antrepo işletcilerinin 2018 yılı Ocak ayı içerisinde gümrük idarelerince yapılacak denetimlere kadar eksiklikleri gidermesi önem arz etmektedir.

Konuya ilişkin Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 15.09.2017 tarihli dağıtım yazısı aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.