01.10.2017 günlü Resmi Gazete’de Türkiye Singapur Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;  tamamen o Taraf ülkede elde edilen ürünler ve o Taraf ülkede yeterli işçilik veya işleme tabi tutulmuş olmaları kaydıyla, tamamen söz konusu Taraf ülkede elde edilmemiş girdiler ihtiva ederek o Taraf ülkede üretilen ürünler Taraf ülkelerden biri menşeli kabul edilirler.

Yönetmelik içeriğinde tamamen o ülkede elde edilen ürünler ve yeterli işçilik ve işleme tabi tutulmuş olma durumları kapsamlı bir şekilde düzenlenmiştir.

Türkiye menşeli ürünler Singapur’a ithal edilirken ve Singapur menşeli ürünler Türkiye’ye ithal edilirken bir menşe beyanının ibrazıyla Anlaşmadaki tercihli tarifeden yararlanır. Menşe beyanı, bir faturada veya menşeli ürünün tanımlanmasını mümkün kılmak için yeterli ayrıntıda açıklayan diğer herhangi bir ticari belgede yapılır.

İlgili Yönetmeliğin tam metni aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.