DENİZYOLU KONTEYNER EŞYA VARIŞI ÖNCESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ

Bugünkü Resmi Gazetede yayımlanan “Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Seri No 1 Tebliği” ile serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin verilecek izin ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce başlanabilmesi mümkün hale getirilmiştir.

Başvuru koşulları genel olarak aşağıdaki gibidir.
1. Türkiye’de yerleşik firma olması
2. Yönetim Kurulu üyeleri için sabıka kaydı
3. 12 aylık dönemlerde işlem gören beyanname sayısının %2 aşan sayıda vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlalleri nedeniyle ceza uygulanmış olması,
4. 12 aylık dönemlerde işlem gören beyanname sayısının %5 aşan sayıda gümrük mevzuatı ihlalleri nedeniyle usulsüzlük cezası uygulanmamış olması,
5. Gümrük ve vergi mevzuatları uyarınca ödenmemiş herhangi bir vergi, ceza ve fer’i amme borcu bulunmaması,
6. Yeminli mali müşavir olumlu görüşlü rapor
7. Başvuru yılından önceki son üç takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, yılda asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat gerçekleştirmiş olması,
8. Sanayi Sicil Belgesi,
9. İzin kapsamında ithal edilen eşyanın üretim ve/veya imalatta kullanılacağına dair taahhütname

İzin kapsamından yararlanılacak eşya listesi ve başvuru belgelerinin Genel Müdürlükçe belirlenerek Bakanlığın İnternet sitesinde yayınlanacağı, Sadece Serbest Dolaşıma Giriş ve Dahilde İşleme Rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile gelen eşyalar için uygulanacağı, verilecek iznin süre sonu, iznin verildiği yılı izleyen takvim yılını takip eden 3.üncü yılın son günü olduğu ve tebliğin yayımını takip eden 90.ıncı gün yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir.

Tebliğe ulaşmak için lütfen tıklayınız.