GERİ KAZANIM KATILIM PAYI YÖNETMELİĞİ ÇIKTI.

 31 Aralık 2019 Tarih 30995 Sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan “GERİ KAZANIM KATILIM PAYINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” 01.01.2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup 2872 Sayılı “ÇEVRE KANUNU” nun EK-1 Listesinde yer alan eşyalar için “Geri Kazanım Katılım Payı” tahsil edilmeye başlanacaktır.

“Geri Kazanım Katılım Payı” beyanı Vergi Dairesine yapılacağından dolayı Mali Müşavirinizin konuyla ilgili bilgilendirilmesi ve gerekli tedbirleri almasını önemle tavsiye ederiz.

Konuyla ilgili Gümrük işlemlerine etki eden bir durum söz konusu olmayıp uygulama netlik kazandığında Mali Müşaviriniz ithalat işlemleri sonrası EK-1 Listede yer alan eşyaların beyanını Vergi Dairesine yapacaktır.

YÖNETMELİKTEN ÖNEMLİ NOTLAR

 • İlgili yönetmelikte geri kazanım katılım payının ödeme işlemleri ve beyannamesinin verilmesi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara göre yapılacağı,
 • Bu yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerden serbest dolaşıma sokulmak sureti ile millileştirilen ürünler ithalatçılar tarafından yurt içinde piyasaya arz edilmiş sayılacağı ve ithalatçılardan geri kazanım katılım payının alınacağı,
 • Bu yönetmelik kapsamında yapılacak bildirim ve beyanların piyasaya sürenler/ithalatçıların ilgili muhasebe sorumluları tarafından incelenip onaylanması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca gerekli görülmesi halinde de yeminli mali müşavirlere inceletilmesi ve doğrulatılmasının söz konusu olabileceği,
 • Bu yönetmelik kapsamında yer alıp geri kazanım katılım payına tabi olan ürünlerden ambalajlı olarak piyasaya sürülenlerin birincil (satış) ambalajları için beyan yapılacağı, ancak bu ambalajlar için geri kazanım katılım payının tahsil edilmeyeceği, bu ürünlerin birincil ambalajları haricindeki diğer ambalajları için geri kazanım katılım payı tahsil edileceği,
 • Bu yönetmelik kapsamında yer almayan bir ürünün ithalatı/piyasaya arzı sırasında bu yönetmeliğe tabi bir ürünün de ithalinin/piyasaya arzının gerçekleştirilmesi halinde Kanunun ek-1 sayılı listesinde o ürün için belirlenen geri kazanım katılım payından piyasaya süren sorumlu olduğu,
 • Kanunun ek-1 sayılı listesindeki plastik poşet, lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, ilaç, elektrikli ve elektronik eşya ile içecek ambalajı dâhil tüm ambalajlara yönelik olarak bu yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin tanımlayıcı ve açıklayıcı hususların Bakanlıkça çıkarılacak usul ve esaslar ile belirleneceği,
 • Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden bitkisel yağ ve madeni yağların Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması durumunda hammadde olarak tedarik edilen bu ürünlerin ithalatçıları/üreticileri tarafından beyan yapılacağı, ancak hammadde olarak kullanılan bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmeyeceği,

ifade edilmiştir.

Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünleri yurt içinde piyasaya arz edenler;

 • Piyasaya arz etmiş oldukları ürünleri Kanunun ek-1 sayılı listesi kapsamında sınıflandırarak, adet ve/veya ağırlık olarak tanımlayıp kayıt altına almakla,
 • Bu yönetmelik kapsamındaki ürünlere ilişkin geri kazanım katılım paylarını Kanunun ek-1 sayılı listesinde verilen ve her yıl güncellenerek Bakanlıkça ilan edilen birim ücretler üzerinden ödemekle,
 • Geri kazanım katılım paylarına ilişkin beyan ve ödeme işlemlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara göre yerine getirmekle,
 • Bu yönetmelik kapsamında yer almayan bir ürünün ithalatı sırasında bu yönetmeliğe tabi bir ürünün de ithalinin gerçekleştirilmesi halinde geri kazanım katılım paylarını ayrıca beyan etmek ve ödemekle,
 • Bu yönetmelik kapsamında piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin bilgi ve belgeleri Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde Bakanlığa sunmakla,
 • Atık yönetimi yönetmeliği ile genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamında tanımlanmış olan ürün ve malzemelere yönelik yükümlülüklerini bu ürünlerin ilgili mevzuat uyarınca ayrıca yerine getirmekle,

yükümlüdür.

İlgili Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

EK-1 SAYILI LİSTE için tıklayınız.