GÜMRÜK İŞLEMLERİNE ETKİ EDEN BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

 06 Kasım 2021 Tarih 31651 sayılı Resmi Gazetede 7341 Sayılı TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN yayımlanmıştır.

Bu kanun ile 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 sayılı Harçlar Kanunu, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 3332 sayılı Sermaye Piyasasının Teşviki, Sermayenin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 Sayılı Bankalar Kanunu, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5941 sayılı Çek Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır.

SERBEST BÖLGELERDE VERGİ MUAFİYETİ KONUSU

6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa ek madde eklenerek İlk kez faaliyete geçecek serbest bölgelerde, işleticilerin serbest bölgelerin işletilmesi ile ilgili faaliyetlerden elde ettikleri kazançları, 30 yılı geçmemek ve Ticaret Bakanlığınca kendilerine verilecek ilk faaliyet ruhsatında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesna olacağı ifade edilmiştir. Konuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca tebliğ yayımlanacaktır.

İlgili kanuna ulaşmak için tıklayınız.