GÜMRÜK KANUNUNDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

7190 Sayılı Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4458 Sayılı Gümrük Kanununda yapılan önemli değişiklikler aşağıda belirtilmiştir. Yapılan değişiklikler ağırlıklı olarak ceza hususlarıyla ilgili olduğu ve bazı tutarlarda indirime gidildiği görülmektedir.

1)- Tasfiyeye düşen eşya için ilk müracaata CIF değerinin %1’i aynı eşya için ikinci kez müracaat edilmesi halinde CIF değerinin %3’ü oranında ödeme yapılacağı, Başvurunun eşyanın ihale ilanı yayımlandıktan veya perakende satış kararı alındıktan sonra ve satışının gerçekleşmesinden önce yapılması halinde CIF değerinin %10’u oranında tutarın ödemesinin yapılması halinde ithalatının yapılabileceği ifade edilmiştir. (Bu maddede daha önce sadece tek müracaat hakkı ve CIF değerinin sadece %1’i ödeme koşulu söz konusuydu)

2)- Gümrük İdarelerine teminat verilmesi gereken hallerde bu teminat söz konusu vergiler ve diğer amme alacakları tutarı kadar olacağı ifade edilmiştir. (Daha önce teminat vergiler tutarının %20 fazlasıydı.)

3)- Gümrük Kanununun 231.inci maddesine \”Gümrük idaresi tarafından yükümlüye yazı ile yanlış izahat verilmiş olması hâlinde bu Kısım hükümlerine göre idari para cezası ve faiz uygulanmaz.\” Eklenmiştir.

4)- Dahilde işleme, Gümrük Kontrolü Altında İşleme ile tam muafiyet Geçici ithalat rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin yapılan beyan ile muayene ve denetleme ve teslimden sonra kontrol sonucunda fark tespit edilmesi durumunda vergi farkının yarısı tutarında idari para cezası verileceği ifade edilmiştir. (Bu maddede daha önce uygulanan ceza tutarı, üç katının yarısıydı. Şimdi vergi farkının yarısı.)

5)- Gümrük İdaresinden önce beyan sahibi tarafından tespit edilerek Gümrük İdaresine bildirilen aykırılıklarda cezaların %10′ u uygulanır. (Bu maddede daha önce uygulanan ceza oranı %15′ dir.)

6)- Eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ithalinin yasaklanmış olduğunun tespiti hâlinde, varsa eşyanın fark gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra, gümrüklenmiş değerinin dört katı idari para cezası verilir. (Bu maddede daha önce gümrüklenmiş değerin dört katı idari para cezası + eşyanın gümrük vergileri alınması söz konusuyken şimdi gümrüklenmiş değerin dört katı idari para cezası + varsa fark gümrük vergileri olarak uygulanacaktır.)

7)- Eşyanın ithali, belli kuruluşların vereceği ve gümrük idaresine ibrazı veya beyanı zorunlu olan lisans, izin, uygunluk belgesi veya bu belgeler yerine geçen bilgiye bağlı olmasına rağmen, eşya belge veya bilgiye tabi değilmiş ya da belge veya bilgi alınmış gibi beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde, varsa eşyanın fark gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra, gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir. (Bu maddede daha önce gümrüklenmiş değerin iki katı idari para cezası + eşyanın gümrük vergileri alınması söz konusuyken şimdi gümrüklenmiş değerin iki katı idari para cezası + varsa fark gümrük vergileri olarak uygulanacaktır.)

8)- Eşyanın ithali, belli kuruluşların vereceği ve beyanı zorunlu olan lisans, izin, uygunluk belgesine tabi olmasına rağmen, eşya belge veya bilgiye tabi değilmiş gibi beyanda bulunulduğunun tespiti halinde Bakanlıkça belirlenen süre içinde lisans, izin veya uygunluk belgesi alınması halinde sadece \”usulsüzlük cezası\” uygulanacağı ifade edilmiştir. (Bu maddede daha önce sadece gümrüklenmiş değerin iki katı idari para cezası söz konusuydu. Şimdi izin veya uygunluk belgesi alınırsa sadece usulsüzlük cezası uygulanacaktır.)

9)- Eşyanın ihracı, belli kuruluşların vereceği ve beyanı zorunlu olan lisans, izin, uygunluk belgesi veya bu belgeler yerine geçen bilgiye bağlı olmasına rağmen, eşya belge veya bilgiye tabi değilmiş gibi beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde, gümrüklenmiş değerinin onda biri kadar idari para cezası verilir.” (Bu maddede daha önce gümrüklenmiş değeri kadar idari para cezası söz konusuydu. Şimdi gümrüklenmiş değerin onda biri idari para cezası söz konusu)

10)- Bakanlıkça belirlenecek süre içerisinde, eşyanın ihracının uygun bulunduğuna ilişkin belge veya bilginin düzenlenmesi veya ilgili kurum veya kuruluş tarafından gerçekleştirilen denetimin olumlu sonuçlandığının bildirilmesi hâlinde “usulsüzlük cezası” uygulanacağı ifade edilmiştir. (Bu maddede daha önce sadece gümrüklenmiş değeri kadar idari para cezası söz konusuydu. Şimdi izin veya uygunluk belgesi alınırsa sadece usulsüzlük cezası uygulanacaktır.)

11)- Genel düzenleyici işlemler veya ithali şarta izne veya uygunluk belgesine tabi eşyanın izin veya uygunluk belgesi alınmadan veya izin alınmış gibi beyanda bulunulması halinde bu eşyanın izin veya uygunluk beyanı alınamadığı takdirde eşyanın mahrece iadesi, üçüncü bir ülkeye ihracının mümkün olduğu ifade edilmiştir. (Bu maddede daha önce sadece mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilerek eşyanın tasfiyesi söz konusuydu. Şimdi mahrece iadesi veya üçüncü bir ülkeye ihracı mümkün hale geldi.) 

12)- Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve varış gümrük idaresine karayolu ile sevk edilmek üzere transit rejimine konu edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın, yapılan kontrol veya muayene sonucunda, beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste olduğunun tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın tespiti hâlinde;

  1. Farklı çıkan eşyanın gümrük vergileri toplamının beyan edilen eşyanın gümrük vergileri toplamından fazla olması durumunda farklı çıkan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası verilir.
  2. Farklı çıkan eşyanın beyan edilen eşyadan farklı şekilde, ithalinin lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olması durumunda farklı çıkan eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.
  3. Beyana göre eksik olduğunun tespit edilmesi hâlinde, eksik çıkan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra eşyanın gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası verilir.
  4. Beyana göre fazla olduğunun tespit edilmesi hâlinde, fazla çıkan eşyanın gümrük vergileri kadar idari para cezası verilir ve fazla çıkan eşya tasfiyeye tabi tutulur.

(Bu maddede daha önce sadece gümrüklenmiş değerin iki katı kadar idari para cezası söz konusuydu. Şimdi bulunan hal dikkate ayrılarak ceza miktarları değişti.)

13)- Genel düzenleyici işlemler veya ithali veya ihracı şarta izne veya uygunluk belgesine tabi eşyanın izin veya uygunluk belgesi alınmadan veya izin alınmış gibi beyanda bulunulması halinde gümrük idaresi tarafından tespit edilmeden önce beyan sahibi tarafından bildirilmesi durumunda hesaplanan cezalar %10 oranında uygulanır. (Bu madde daha önce yoktu, sonradan eklendi.)

14)- Eşyanın gümrük antrepo rejimine tabi tutulmasına ilişkin beyanının kontrolü veya muayenesi neticesinde antrepo beyannamesinde beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın tespiti hâlinde;

  1. Farklı çıkan eşyanın gümrük vergileri toplamının beyan edilen eşyanın gümrük vergileri toplamından fazla olması durumunda farklı çıkan eşyaya ilişkin gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası verilir.
  2. Farklı çıkan eşyanın beyan edilen eşyadan farklı şekilde, ithalinin lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olması durumunda farklı çıkan eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.

(Bu maddede daha önce sadece gümrüklenmiş değerin iki katı kadar idari para cezası ile mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve tasfiyesi söz konusuydu. Şimdi bulunan hal dikkate ayrılarak ceza miktarları değişti.)

15)- Gümrük Kanununun 241.nci maddesinde belirtilen usulsüzlük cezaları hariç olmak üzere;

  1. a) Dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali hâlinde, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı,
  2. b) Tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtlara ilişkin rejim ihlallerinde, gümrük vergileri tutarının dörtte biri,
  3. c) Dahilde işleme rejimi ve gümrük kontrolü altında işleme rejimine ilişkin hükümler ihlal edilmekle birlikte, rejim kapsamı ithal eşyasının işleme faaliyetindeki hâli veya işlem görmüş ürün hâli de dahil olmak üzere, gümrük gözetiminden mevzuata aykırı olarak çıkarılmamış olduğunun tespiti hâlinde, ithal eşyasının gümrük vergileri ile ilgili rejime ilişkin beyannamenin tescil tarihinden tespitin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında faizin toplamı kadar,
  4. d) (b) bendinde belirtilen taşıtlar hariç olmak üzere, geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın süresi içerisinde gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması durumunda gümrük vergileri ile rejime ilişkin beyannamenin tescil tarihinden tespitin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında faizin toplamı kadar, idari para cezası verilir.

(Bu maddede daha önce rejim kapsamı ithal eşyasının işleme faaliyetindeki hâli veya işlem görmüş ürün hâli de dahil olmak üzere, gümrük gözetiminden mevzuata aykırı olarak çıkarılmamış olduğunun tespiti hâlinde, gümrüklenmiş değer cezasının yanı sıra ithal eşyasının gümrük vergileri tutarının iki katı oranında para cezası söz konusuydu. Şimdi gümrüklenmiş değerin yansıra gümrük vergileri + gecikme zammı oranında faiz olarak uygulanmaktadır.)

16)- Gümrük idarelerince düzenlenen ek tahakkuk ve ceza kararı muhteviyatı alacaklar için itiraz edilmesine rağmen itiraz sonuçlanmadığı sürece uzlaşmaya başvuru yapılabileceği ifade edilmiştir. (Bu maddede daha önce itiraz edildiğinde uzlaşmaya yolu kapanıyordu. Şimdi itiraz sonuçlanıncaya kadar uzlaşmaya başvuru hakkı tanınmıştır.)

 İlgili kanun değişikliğine ulaşmak için lütfen tıklayınız