GÜMRÜK UZLAŞMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

14 Ocak 2020 Tarih 31008 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Değişiklik özeti

  • Tanımlara “Vergi Aslına Bağlı Olmayan Para Cezası” tanımı eklenmiştir.
  • Merkezi Uzlaşma Komisyonlarına başkanlık yapmaya “Bakan Yardımcısı” eklenmiştir.
  • Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlük yetkisinin 500.000 TL’den 750.000 TL’ye çıkartılmıştır.
  • Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde, aynı gün yapılacak uzlaşma görüşmesi sayısının “yirmi” veya üzerinde olması halinde, en fazla “iki” adet uzlaşma komisyonu oluşturulabileceği belirtilmiştir. (Değişiklik öncesi uzlaşma dosya sayısı olmayıp bir adet uzlaşma komisyonu oluşturulması söz konusuydu)
  • Uzlaşma taleplerinin BİLGE şifresi kullanılarak, kurumsal internet sayfası üzerinden yapılacağı, BİLGE şifresinin temin edilemediği durumlarda mevcut şekilde devam edileceği belirtilmiştir.
  • Uzlaşmaya konu edilen alacaklar, uzlaşma başvurusundan feragat edilmesi, uzlaşma talebinin reddedilmesi, uzlaşmanın vaki olmaması veya temin edilememesi halinde Kanunun 242.nci maddesi çerçevesinde itiraza konu olabilir. İtirazın henüz sonuçlandırılmamış olması kaydıyla alacağın tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde gümrük vergileri ve idari para cezaları için uzlaşma talebinde bulunulabileceği belirtilmiştir. (Değişiklik öncesi itiraza konu edilmiş alacaklar için uzlaşma talebinde bulunulamayacağı söz konusuydu.)
  • Süresi içinde uzlaşma talebinde bulunan yükümlü, uzlaşma talep ettiği alacaklar için, kendisine uzlaşma davetiyesi yazısı tebliğ edilmeden önce, uzlaşmaya yetkili komisyonların sekretarya hizmetlerini yürütmekle görevli birimine, bir dilekçe ile başvurarak uzlaşma başvurusundan feragat edebilir. Başvurudan feragat edilmesi halinde, feragatin kabul edildiğinin tebliğinden itibaren, itiraz veya dava açma süresi kaldığı yerden işlemeye devam eder ve aynı alacak için tekrar uzlaşma talebinde bulunulamaz. (Değişiklik öncesi süresi içinde uzlaşma talebinde bulunan yükümlünün, uzlaşma talep ettiği alacaklar için, başvurusuna ilişkin süreç sonuçlanmadan itiraz veya dava yoluna gidememesi söz konusuydu.)
  • Uzlaşmanın vaki olmaması halinde sürenin bitimine 5 günden az kalmışsa sürenin 5 güne uzatılacağı belirtilmiştir. (Değişiklik öncesi bu süre 3 gündü.)
  • 24.üncü maddeyle alakalı gecikme faizi, “gümrük beyannamesinin tescil tarihinden değil, gümrük yükümlülüğü doğduğu tarihten itibaren uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar” geçen süre için hesaplanacağı belirtilmiştir.

İlgili Yönetmelik değişikliğine ulaşmak için tıklayınız.