GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

05 Kasım 2021 Tarih 31650 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile özetle;

  • 02.2021 Tarihinden önce tescil edilen menşe esaslı ticaret politikası önlemi, ilave gümrük vergisi veya ek mali yükümlülük vergilerinin söz konusu olduğu beyannamelerde menşe şahadetnamesi ibraz edilmemiş olanlar için 30.06.2021 olarak verilen tarih 31.12.2021 olarak değiştirilmiştir.
  • 21/06/2018 ila 23/05/2019 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde eşyanın menşeini tevsik eden menşe ispat belgesi bulunmayan 2018/11973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar eki tabloda yer alan 08.02, 10.06, 2106.90, 22.08, 24.01, 27.01, 2704.00, 2713.11, 33.04, 3904.10, 3908.10, 39.26, 44.01, 48.02, 48.04, 48.11, 5502.10, 7308.90, 8413.70, 8479.89, 87.03 ve 9022.19 tarife pozisyonundaki ürünlere ait beyannameler için Beyanname eki belgelerinde menşe ülkesinin yazılı olması veya 31/5/2022 tarihine kadar eşyanın ihracatçısı tarafından düzenlenmiş aşağıdaki içerikte yer alan kaşe ve imzalı belgenin gelmesi halinde menşe tevsiki istenmeyecek ve Ek tahakkuk ve Ceza Kararı düzenlenmeyecektir.

I, the undersigned, declare that the goods named as ….. listed in this invoice ….. (date and number) originate in ….. and produced by ….. (name of the firm) in ….. (name of country).

I undertake to make available to the related public authorities any further supportingdocuments they require.

Aşağıda imzası bulunan ben, ….. tarihli ….. sayılı faturada belirtilen ….. tanımlı eşyanın ….. menşeli olduğunu ve üreticisinin ….. ülkede yerleşik ….. firması olduğunu beyan ederim. İstenildiğinde, ilgili kamu otoritesine bu beyanı destekleyecek tüm kanıtları sağlamayı taahhüt ederim.

İlgili Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.