KESKİN GÜNGÖR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ’NİN ETİK KÜLTÜRÜ

Gümrük alanında çalışmanın büyük sorumlulukları ve global etkileri bulunmaktadır. Yaptığınız her işlemle sadece kendinizin ve müşterinizin menfaatlerine değil, ülkenizin ve dünyanın menfaatlerine de hizmet etmek sorumluluğunuz vardır. Bu bilincin oluşturulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi ancak içselleştirilmiş bir kültürün ürünü olabilir. İçselleştirilme de sadece ve sadece kararlı, sürekli ve tavizsiz etik davranışların sergilenmesiyle mümkündür.

İşte bu bilinçten dolayı Keskin Güngör Gümrük Müşavirlik Şirketi (KG); kurulduğu ilk günden itibaren adil, şeffaf, yasalara her koşulda uygun davranma, güvenilir olma ve güvenme, her türlü canlının yaşam hakkına saygı duyma ve yaşatmak için çaba sarf etme, evrensel haklara saygı, ayrımcılık yapmama, eşitlik prensibinden taviz vermemenin düsturuyla bugüne kadar çalışmış, faaliyetlerini bu prensipler çerçevesinde sürdürmüş, geleceğe de bu önemli değerleri ve kültürü taşımayı misyon edinmiştir.

Bu kültüre ister Etik deyin, ister İtibar Mücadelesi, isterseniz de Şirket Kültürü; nasıl isimlendirirseniz isimlendirin gerçek olan şu ki, Keskin Güngör Gümrük Müşavirlik Şirketi (KG) varlığını sürdürebilmenin tek yolu olarak bu kültürü görmektedir. Etiğin ve evrensel hakların olmadığı şirketlerin, uzun yıllar faaliyetlerini sürdürebileceklerine inanmak büyük bir yanılgıdan ve kandırmacadan ibarettir.

Profesyonel bir İletişim Danışmanlık firmasının; “KG Etik Kültürü”nü Keskin Güngör Ailesinin nasıl içselleştirdiği ile ilgili yaptığı anket çalışmasında “Merhametli Şirket” ifadesi ortaya çıkmıştır. Bunun temelinde “Vicdan”ın olduğunu görmek bizi çok mutlu etti ve gururlandırdı. Mutlu olduk çünkü “Vicdan”, etiğin beslendiği en önemli kaynaktır. Vicdan yoksa etiğin olması mümkün değildir. Gururlandık çünkü “Merhamet” vicdanın sesidir. Bu sesin şirketimizdeki varlığı ve herkes tarafından ifade edilmesi, etik şirket kültürümüzün sürdürülebilirliği ve geleceğe taşıma misyonumuzun rehberi olacağı kesindir.

Global şirketlerle çalışmanın verdiği sorumluluğun ve şirket kültürümüzün gereği olarak; Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) “İşçi Hakları Bildirgeleri”ni benimsediğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Keskin Güngör Ailesinin fertlerine; sorumluluklarının bilincinde olmalarından, şirket kültürümüzün her düsturunu içselleştirmelerinden duyduğumuz gurur ve onurla da kendilerine teşekkür ediyoruz.

İş sahiplerinin ticari itibarlarını, menfaatlerini ve yasal haklarını korumak, ticari bilgilerin gizliliğine özen göstermek “Güvenilir ve Dürüst Olma” etik değerimizin önceliğidir.

“Adil ve Şeffaf Olma” etik değerlerimizin gereği olarak meslektaşlarımızla asla haksız rekabet içerisine girmeyiz, bu durumların oluşmasına izin vermeyiz.

Müşterilerimizin, paydaşlarımızın, üçüncü tarafların, meslektaşlarımızın ve işbirliği içinde olduğumuz kurumların fikirleri, önerileri ve eleştirileri; Adil, Şeffaf, Güvenilir ve Dürüst, İnsan ve Yaşam Hakkına Saygı, Liderlik, İşbirliği Etik Değerlerimizin geliştirilmesinde, uygulanmasında ve sürdürülebilir olmasında önem arz etmekte. Sizleri daha iyi dinlemek, rehberliğinizi kayıt altına almak için Keskin Güngör Etik Kurulu’nu oluşturduk. Etik Kurulumuz şirket ortağı, finansman departmanı yöneticisi, süreç yönetimi yöneticisi olmak üzere 3 kişiden oluşmaktadır. Katkıda bulunacak olan herkese şimdiden çok teşekkür ederiz.

 Saygılarımızla…

Keskin Güngör Gümrük Müşavirlik Şirketi Yönetim Kurulu

 

KESKİN GÜNGÖR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİK ETİK DEĞERLERİ

 • Global sorumluluklarımız nedeniyle; başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunları olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere, milletler arası hukuka her koşulda uyar, o çerçevede çalışırız.
 • Adil, güvenilir, dürüst ve şeffaf olmanın gereği olarak müşterilerimizin menfaatlerini yasalar çerçevesinde korurken, paydaşımız olan kamu kurum ve kuruluşlarının da menfaatlerini aynı özen ve titizlikle koruruz.
 • Şeffaflık, güvenirlik ve dürüstlük; iş süreçlerimizde, müşteri, paydaş, meslektaş, üçüncü tarafla ilişkilerde vazgeçilmez ve asla taviz verilmez değerlerimizdir.
 • Meslektaşlarımızla haksız rekabette bulunmaz, Gümrük Müşavirlik Asgari Ücreti çerçevesinde adil rekabetini gözetiriz.
 • İşimizi yaparken yolsuzluğa yol açmayız, yolsuzlukla da mücadele ederiz. Gümrük işlemlerimizi şeffaf, güvenilir ve dürüst bir şekilde gerçekleştiririz.
 • “İnsan ve Yaşam Hakkına Saygı” değerimizin gereği olarak ülkemizin, dünyanın kaynaklarını etkin kullanır, çevreye, doğaya ve başka canlılara karşı sorumluluklarımızın farkındalığıyla mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerimizi kullanırız.
 • Bilgi güvenliğine önem verir, çalışanlarımıza, müşterilerimize, paydaşlarımıza, üçüncü taraflara ait özel, ticari bilgileri paylaşmaz, paylaşılmasına izin vermeyiz.
 • Çalışanlarımızın haklarını belirlerken: Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesinin ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) “İşçi Hakları Bildirgeleri”ne uygun davranmayı sadece kabul etmekle kalmayıp, çalışanlarımızı “Aile” gibi kutsal bir değere dahil etmekteyiz. Çalışanlarımız KG Ailesinin ferdidir. Bir aile de her fert birbirini nasıl korur, güvenir, sever, saygı duyar, ayrımcılık yapmazsa; KG Ailesindeki herkese aynı şekilde davranır, aile duygusunu yaşamalarına engel olabilecek çıkar çatışmalarına oluşmasına asla izin vermeyiz. Kendilerini mesleki anlamda yetiştirmeleri için eğitimler verir, kişisel gelişimleri için katkıda bulunur, destekleriz. Kayıt dışı istihdamda bulunmayız.
 • Yine çalışanlarımızın işe alma sürecinde, terfi-transfer-rotasyon, ücretlendirme, ödüllendirme, sosyal haklar vb. diğer tüm uygulamalarda adil, güvenilir, dürüst ve şeffaf davranırız. Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapmaz, bu tarz çatışmaların oluşmasına asla izin vermeyiz. Kadın erkek eşitliğini benimsemiş bir şirketiz. Kadın erkek fark etmeksizin her çalışan eşit kariyer olanaklarına sahiptir. Maaş zamlarında eşitlik ilkesi çerçevesinde hareket edilir. Çalışanların kişisel alanlarına, özel ve aile hayatına saygı gösteririz.
 • Adil, Şeffaf, Güvenilir ve Dürüst, İnsan ve Yaşam Haklarına Saygı Etik anlayışımıza; çalışanlarımızı, müşterilerimizi, paydaşlarımızı, üçüncü tarafları, meslektaşlarımızı dâhil edip çalışır, daha fazla yayılmasını ve örnek teşkil etmesini sağlayacak yapılar geliştiririz.

 

ETİK KURUL

 

Etik Kurul, Keskin Güngör Gümrük Müşavirlik Şirketi İş Etiği Kuralları kapsamında etik kuralların ihlal edildiğine dair şikayet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlemek ile sorumludur.  Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışan Etik Kurul aşağıdaki pozisyonlardaki kişilerden oluşur:

Başkan            Zafer Yalçın

Üye                 Recep Esnemez

Üye                 Halil Gürbüz

 

Etik Kurul E-Postası: etik@kg.com.tr

Etik Kurul Adresi: Şakir Kesebir Cd. Gazi Umurpaşa Sk. Balmumcu Plaza 1 Apt. No:30 D:3-5 Balmumcu-Beşiktaş / İSTANBUL

Etik Kurul telefon Numarası: +90 212 356 03 45

 

ETHICAL CULTURE OF KESKIN GÜNGÖR GÜMRÜK MÜŞAVIRLIĞI

Engagement in the field of customs involve major responsibilities and global effects. You are responsible to serve not only your and your customer’s interests but also interests of your country and world with each operation. Raising, maintaining and developing such conscious may only be a product of an internalized culture. Internalization is only possible by displaying decisive, continuous and uncompromising ethical behaviors.

Due to such conscious, Keskin Güngör Gümrük Müşavirlik Şirketi (KG) has operated with the principle of fair, transparent behavior in accordance with the laws under all conditions, becoming reliable and trusting, respecting living right of all kinds of creature and making effort to make them living, respect to the universal rights, non-discrimination and equality as from the first day of its foundation up to the present time, continued its activities within the framework of these principles and has adopted it as a mission to carry these important values and culture to the future.

Call this culture as Ethics or Struggle of Honor or Corporate Culture, irrespective of its name, the reality is that Keskin Güngör Gümrük Müşavirlik Şirketi (KG) considers this culture as the only way to survive. It is a major fallacy and bluff to believe companies without ethics and universal rights to maintain their activities for long years.

The expression of “Merciful Company” arose in the questionnaire activity performed by a professional Communication Consultancy firm regarding how Keskin Güngör Family internalized “KG Ethical Culture”. We are very happy and proud to see that it is based on “Conscience”. We are happy because “Conscience” is the most important source feeding ethics. If there is not conscience, there may not be ethics. We are proud because “mercy” is the voice of conscience. It is no doubt that existence of this voice at our company and its expression by everybody shall be the guide of our mission for sustainability of our ethical corporate culture and carrying it to the future.

We hereby declare to the public opinion that we have adopted the United Nations Global Compact and “Employee Rights Declarations” of the International Labor Organization (ILO) as required by the responsibility arising from business with global companies and our corporate culture.

We acknowledge the members of Keskin Güngör Family with our honor and proud due their awareness of their responsibilities, internalization of each principle of our corporate culture.

Our ethical value of “being reliable and honest” is primarily based on protecting commercial reputation, interests and legal rights of business owners and attention paid to confidentiality of trade information.

We never compete with our colleagues unfairly and never permit occurrence of such events as required by our ethical values of “being fair and transparent”.

Opinions, suggestions and critics of our customers, stakeholders, third persons, colleagues and entities that we cooperate are important for us to develop, implement and sustain our Ethical Values of Being Fair, Transparent, Reliable and Honest, Respect to Human and Living Right, Leadership, Cooperation. We have formed Keskin Güngör Ethics Board to listen to you better and record your guide. Our Ethics Board is composed of 3 persons including company partner, financing department director and process management director. We acknowledge everybody to contribute very much in advance.

Kind Regards…

Keskin Güngör Gümrük Müşavirlik Şirketi Board of Directors

 

KESKİN GÜNGÖR GÜMRÜK MÜŞAVIRLIK ETHICAL VALUES

 • We comply with and work within the framework of the Constitution and laws of the Republic of Turkey in particular and all international agreements and regulations to which the Republic of Turkey is a party and international law due to our global responsibilities under each condition.
 • We also protect interests of the public authorities and institutions being our stakeholder with the same care and diligence while we protect interests of our customers in accordance with the laws as required by being fair, reliable, honest and transparent.
 • We involve our employees in a holy value like “Family”. Our employees are the members of Keskin Güngör Family. We behave to everybody in Keskin Güngör Family in the same manner as how a family protect, trust, care, respect each member and does not make a discrimination and we never permit conflicts of interest which may prevent them from experiencing the sense of family. We provide trainings to ensure them to develop themselves in professional terms and we contribute and support for their personal developments. We do not make unregistered employment.
 • Transparency, reliability and honesty is our essential and uncompromising values in our business processes and relations with customers, stakeholders, colleagues and third parties.
 • We do not compete with our colleagues unfairly and we respect fair competition within the framework of the Customs Broker Minimum Wage.
 • We do not cause corruption and we struggle against corruption when we make our business. We perform our customs operations in a transparent, reliable and honest manner.
 • We efficiently use resources of our country and the world as required by our value of “Respect to Human and Living Right” and use our professional knowledge, skills and talents with the awareness of our responsibilities to the environment, nature and other living creatures.
 • We give importance to information security, we do not share and do not permits others to share private, commercial information of our employees, customers, stakeholders and third parties.
 • We also act in a reliable, fair, honest and transparent manner in recruitment, promotion-transfer-rotation, remuneration, reward, social benefits of our employees and all other similar practices. We do not make discrimination due to language, race, color, gender, political opinion, belief, religion, sect, age, physical obstacle and similar reasons and we never permit occurrence of such conflicts. We are a company that embraces gender equality. Regardless of male or female, every employee has equal career opportunities. Salary increases are decided in accordance with the principle of equality. We respect the personal space, private and family life of employees.
 • We work by involving our employees, customers, stakeholders, third parties, colleagues in our Fair, Transparent, Reliable and Honest, Respect to Human and Living Rights, Leadership, Cooperation and Ethics understanding and develop structures to ensure it to be more widespread and constitute a model.

 

ETHICS BOARD

The Ethics Board is responsible for investigating and solving complaints and notices regarding violation of the ethical rules in the scope of Keskin Güngör Gümrük Müşavirlik Şirketi Business Ethics Rules. The Ethics Board, working as affiliated to the Board of Directors, is composed of the persons on the following positions:

Chairman – Zafer Yalçin

Member – Recep Esnemez

Member – Halil Gürbüz

Ethics Boarde-mail: etik@kg.com.tr

Ethics Board Address: Şakir Kesebir Cd. Gazi Umurpaşa Sk. Balmumcu Plaza 1 Apt. No:30 D: 3-5 Balmumcu-Beşiktaş / ISTANBUL