KESKİN GÜNGÖR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ’NİN ETİK KÜLTÜRÜ

Gümrük alanında çalışmanın büyük sorumlulukları ve global etkileri bulunmaktadır. Yaptığınız her işlemle sadece kendinizin ve müşterinizin menfaatlerine değil, ülkenizin ve dünyanın menfaatlerine de hizmet etmek sorumluluğunuz vardır. Bu bilincin oluşturulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi ancak içselleştirilmiş bir kültürün ürünü olabilir. İçselleştirilme de sadece ve sadece kararlı, sürekli ve tavizsiz etik davranışların sergilenmesiyle mümkündür.

İşte bu bilinçten dolayı Keskin Güngör Gümrük Müşavirlik Şirketi (KG); kurulduğu ilk günden itibaren adil, şeffaf, yasalara her koşulda uygun davranma, güvenilir olma ve güvenme, her türlü canlının yaşam hakkına saygı duyma ve yaşatmak için çaba sarf etme, evrensel haklara saygı, ayrımcılık yapmama, eşitlik prensibinden taviz vermemenin düsturuyla bugüne kadar çalışmış, faaliyetlerini bu prensipler çerçevesinde sürdürmüş, geleceğe de bu önemli değerleri ve kültürü taşımayı misyon edinmiştir.

Bu kültüre ister Etik deyin, ister İtibar Mücadelesi, isterseniz de Şirket Kültürü; nasıl isimlendirirseniz isimlendirin gerçek olan şu ki, Keskin Güngör Gümrük Müşavirlik Şirketi (KG) varlığını sürdürebilmenin tek yolu olarak bu kültürü görmektedir. Etiğin ve evrensel hakların olmadığı şirketlerin, uzun yıllar faaliyetlerini sürdürebileceklerine inanmak büyük bir yanılgıdan ve kandırmacadan ibarettir.

Profesyonel bir İletişim Danışmanlık firmasının; “KG Etik Kültürü”nü Keskin Güngör Ailesinin nasıl içselleştirdiği ile ilgili yaptığı anket çalışmasında “Merhametli Şirket” ifadesi ortaya çıkmıştır. Bunun temelinde “Vicdan”ın olduğunu görmek bizi çok mutlu etti ve gururlandırdı. Mutlu olduk çünkü “Vicdan”, etiğin beslendiği en önemli kaynaktır. Vicdan yoksa etiğin olması mümkün değildir. Gururlandık çünkü “Merhamet” vicdanın sesidir. Bu sesin şirketimizdeki varlığı ve herkes tarafından ifade edilmesi, etik şirket kültürümüzün sürdürülebilirliği ve geleceğe taşıma misyonumuzun rehberi olacağı kesindir.

Global şirketlerle çalışmanın verdiği sorumluluğun ve şirket kültürümüzün gereği olarak; Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) “İşçi Hakları Bildirgeleri”ni benimsediğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Keskin Güngör Ailesinin fertlerine; sorumluluklarının bilincinde olmalarından, şirket kültürümüzün her düsturunu içselleştirmelerinden duyduğumuz gurur ve onurla da kendilerine teşekkür ediyoruz.

İş sahiplerinin ticari itibarlarını, menfaatlerini ve yasal haklarını korumak, ticari bilgilerin gizliliğine özen göstermek “Güvenilir ve Dürüst Olma” etik değerimizin önceliğidir.

“Adil ve Şeffaf Olma” etik değerlerimizin gereği olarak meslektaşlarımızla asla haksız rekabet içerisine girmeyiz, bu durumların oluşmasına izin vermeyiz.

Müşterilerimizin, paydaşlarımızın, üçüncü tarafların, meslektaşlarımızın ve işbirliği içinde olduğumuz kurumların fikirleri, önerileri ve eleştirileri; Adil, Şeffaf, Güvenilir ve Dürüst, İnsan ve Yaşam Hakkına Saygı, Liderlik, İşbirliği Etik Değerlerimizin geliştirilmesinde, uygulanmasında ve sürdürülebilir olmasında önem arz etmekte. Sizleri daha iyi dinlemek, rehberliğinizi kayıt altına almak için Keskin Güngör Etik Kurulu’nu oluşturduk. Etik Kurulumuz şirket ortağı, finansman departmanı yöneticisi, süreç yönetimi yöneticisi olmak üzere 3 kişiden oluşmaktadır. Katkıda bulunacak olan herkese şimdiden çok teşekkür ederiz.

 Saygılarımızla…

Keskin Güngör Gümrük Müşavirlik Şirketi Yönetim Kurulu

 

KESKİN GÜNGÖR GÜMRÜK MÜŞAVİRLİK ETİK DEĞERLERİ

  • Başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunları olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere, global sorumluluklarımız nedeniyle milletler arası hukuka her koşulda uyar, o çerçevede çalışırız.
  • Adil, güvenilir, dürüst ve şeffaf olmanın gereği olarak müşterilerimizin menfaatlerini yasalar çerçevesinde korurken, paydaşımız olan kamu kurum ve kuruluşlarının da menfaatlerini aynı özen ve titizlikle koruruz.
  • Çalışanlarımızı “Aile” gibi kutsal bir değere dahil etmekteyiz. Çalışanlarımız Keskin Güngör Ailesinin ferdidir. Bir aile de her fert birbirini nasıl korur, güvenir, sever, saygı duyar, ayrımcılık yapmazsa; Keskin Güngör Ailesindeki herkese aynı şekilde davranır, aile duygusunu yaşamalarına engel olabilecek çıkar çatışmalarına oluşmasına asla izin vermeyiz. Kendilerini mesleki anlamda yetiştirmeleri için eğitimler verir, kişisel gelişimleri için katkıda bulunur, destekleriz. Kayıt dışı istihdamda bulunmayız.
  • Şeffaflık, güvenirlik ve dürüstlük; iş süreçlerimizde, müşteri, paydaş, meslektaş, üçüncü tarafla ilişkilerde vazgeçilmez ve asla taviz verilmez değerlerimizdir.
  • Meslektaşlarımızla haksız rekabette bulunmaz, Gümrük Müşavirlik Asgari Ücreti çerçevesinde adil rekabetini gözetiriz.
  • İşimizi yaparken yolsuzluğa yol açmayız, yolsuzlukla da mücadele ederiz. Gümrük işlemlerimizi şeffaf, güvenilir ve dürüst bir şekilde gerçekleştiririz.
  • “İnsan ve Yaşam Hakkına Saygı” değerimizin gereği olarak ülkemizin, dünyanın kaynaklarını etkin kullanır, çevreye, doğaya ve başka canlılara karşı sorumluluklarımızın farkındalığıyla mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerimizi kullanırız.
  • Bilgi güvenliğine önem verir, çalışanlarımıza, müşterilerimize, paydaşlarımıza, üçüncü taraflara ait özel, ticari bilgileri paylaşmaz, paylaşılmasına izin vermeyiz.
  • Yine çalışanlarımızın işe alma sürecinde, terfi-transfer-rotasyon, ücretlendirme, ödüllendirme, sosyal haklar vb. diğer tüm uygulamalarda adil, güvenilir, dürüst ve şeffaf davranırız. Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapmaz, bu tarz çatışmaların oluşmasına asla izin vermeyiz. Çalışanların kişisel alanlarına, özel ve aile hayatına saygı gösteririz.
  • Adil, Şeffaf, Güvenilir ve Dürüst, İnsan ve Yaşam Haklarına Saygı, Liderlik, İşbirliği Etik anlayışımıza; çalışanlarımızı, müşterilerimizi, paydaşlarımızı, üçüncü tarafları, meslektaşlarımızı dâhil edip çalışır, daha fazla yayılmasını ve örnek teşkil etmesini sağlayacak yapılar geliştiririz.

 

ETİK KURUL

Etik Kurul, Keskin Güngör Gümrük Müşavirlik Şirketi İş Etiği Kuralları kapsamında etik kuralların ihlal edildiğine dair şikayet ve bildirimleri soruşturmak ve çözümlemek ile sorumludur.  Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışan Etik Kurul aşağıdaki pozisyonlardaki kişilerden oluşur:

Başkan – Zafer Yalçın

Üye – Recep Esnemez

Üye – Kerim Dişli

Etik Kurul E-Postası: etik@kg.com.tr

Etik Kurul Adresi: Şakir Kesebir Cd. Gazi Umurpaşa Sk. Balmumcu Plaza 1 Apt. No:30 D:3-5 Balmumcu-Beşiktaş / İSTANBUL

Tel: +90 212 356 03 45 / +90 212 356 53 11-12