MÜEYYİDELİ DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ VE İZNİNDE EK SÜRE

Bugün çıkan Resmi Gazetede 08.06.2018 tarihinden önce düzenlenmiş Dahilde İşleme İzin Belgeleri ve Dahilde İşleme izinlerinde (Taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri tahsil edilmeyenler de dahil olmak üzere) 3 ay içinde müracaatta bulunulması halinde uygun görülmesi halinde belge/izin süresinin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verileceği ifade edilmiştir.

8 Haziran 2018 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30445
TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2018/4)

MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’ne geçici 31 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları

GEÇİCİ MADDE 32 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine (taahhüt hesapları kapatılan ancak müeyyideleri henüz tahsil edilmeyenler dahil), bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Bakanlığa/Gümrük ve Ticaret Bakanlığına müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.