TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: C SIRA NO: 6) DEĞİŞİKLİK

21 Temmuz 2022 Tarih 31899 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No:6) ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığın verdiği yetkiye istinaden, halen yıllık %15 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %24 olarak belirlenmiştir. Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

İlgili Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.