ÜRÜN GÜVENLİĞİ TEBLİĞLERİ GÜNCELLENDİ.

1)- İTHALATTA STANDARTLARA UYGUNLUK DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/1)

İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/1) (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/1) karşılaştırılmış olup aşağıdaki değişiklikler tespit edilmiştir.

EK-1 Listede yeralan aşağıdaki eşyalar listeden çıkartılmıştır.

 • 4014.90.00.00.11 GTİP’de beyan edilen Bebekler için emzikler ve benzeri eşya,
 • 8419.19.00.00.11 GTİP’de beyan edilen Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)
 • 8483.50.20.00.12 GTİP’de beyan edilen Kasnaklar
 • 96.13 Tarife pozisyonunda beyan edilen çakmak eşyaları  Tebliğin 4.üncü maddesinin a bendinden 39.07 tarife pozisyonu çıkartılmıştır.

2)- ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/3)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/3) (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/3) ile karşılaştırılmış olup aşağıdaki değişiklikler tespit edilmiştir.

Aşağıdaki tanımdan 39.07 tarife pozisyonu çıkartılmıştır.

39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 ve 39.12 tarife pozisyonlu maddeleri, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler.  

3)- SAĞLIK BAKANLIĞININ ÖZEL İZNİNE TABİ MADDELERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/4)

Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/4) (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/4) ile karşılaştırılmış olup aşağıdaki değişiklikler tespit edilmiştir.

I)- Tebliğin Yaptırımlar konulu 8.inci maddesi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

(1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri, “Sağlık Bakanlığınca yayımlanan ilgili mevzuat hükümleri ile” birlikte ilgili diğer mevzuat uygulanır.

II)- EK-1 Listeye aşağıdaki GTİP ler eklenmiştir.

 • 2914.31.00.00.00 GTİP’li Fenilaseton (Fenilpropan-2-one)
 • 2922.49.85.90.35 GTİP’li Pregabalin
 • 2932.92.00.00.00 GTİP’li 1-(1,3-Benzodioksol-5-il) propan-2-oneIII)-

EK-1 Listeden aşağıdaki GTİP ler çıkartılmıştır.

 • 2914.39.00.00.15 GTİP’li 1-phenyl-2probanone
 • 2932.93.00.00.00 GTİP’li piperonalIV)-

EK-1 Listede bulunan “3,4-methylendioxy-phenyl-2-propanone” eşyasının GTİP’i aşağıda belirtilen şekilde değişmiştir.   

2914.39.00.00.16 GTİP “2932.92.00.00.00” GTİP olarak değişmiştir.

4)- TARIM VE ORMAN BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ 2020/5

Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2019/5 ve (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020/5) karşılaştırılmış olup aşağıdaki değişiklikler tespit edilmiştir.

I)- Ön bildirim konulu 4.ncü maddeye c fıkrası olarak “Ek-6’da belirtilen ürünler için, 14/12/2018 tarihli ve 30625 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünleri ile Bitki Koruma Ürünü Hammaddelerin İthalatı Hakkında Yönetmelik, hükümlerine uygun olarak ön bildirim yapılması gerekir.” eklenmiştir.

II)- Uygunsuzluk Yazısı konulu 6.ncı maddede; Ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti halinde, gerekçeli olarak Ek-10’da yer alan Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir veya Ticaret Bakanlığınca yürütülen Tek Pencere Sistemi üzerinden onay işlemi yapılmazibaresi “uygun değildir bilgisi iletilir” olarak değiştirilmiştir.

III)- Veteriner Giriş Belgesi konulu 7.nci maddeye 3.üncü fıkra olarak “Veteriner Giriş Belgesi, elektronik kayıt sistemlerinden de sağlanabilir.” eklenmiştir.

IV)- Muafiyetler konulu 10.uncu maddesinin 3 ve 4.üncü fıkralarına aşağıdaki bilgiler eklenmiştir.

(3) Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tâbi olması kaydıyla, Ek-1/A ve Ek-1/B’de yer alan ve Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin petrol sanayii, beşeri ilaç sanayii, sabun sanayii, kozmetik sanayii ve benzeri Tarım ve Orman Bakanlığınca denetime tâbi olmayan sanayilerde kullanılmak üzere ithal edilmesi durumunda Uygunluk Yazısı ve/veya Kontrol Belgesi düzenlenmez. “Bu ürünler için Gümrük Beyannamesinin 44 no.lu hanesine 15442489916128745008274 Referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir.”

(4) Eklerdeki diğer listeler kapsamında denetime tâbi olmaması kaydıyla, ithal edilmek istenen;

 1. a) Ek-1/A ve Ek-1/B’de yer alan ürünlerin Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik ile belirlenen hayvan ve ürünler kapsamı dışında olması “halinde Gümrük Beyannamesinin 44 no.lu hanesine 11794819983716856553986 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,”
 2. b) Ek-2’de yer alan ürünlerin gıda ile temas etmeyecek, gıda ve yem sanayii dışında ve/veya karşılarında belirtilen amaçlar dışında kullanılacak olması “halinde Gümrük Beyannamesinin 44 no.lu hanesine 10617541565699503532523 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,”
 3. c) Ek-4’te yer alan ürünlerin hayvan sağlığı amacı dışında kullanılacak olması halinde “Gümrük Beyannamesinin 44 no.lu hanesine 10746679379456304570062 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,”

ç) Ek-5’te yer alan ürünlerin veteriner tıbbi ürün ve veteriner tıbbi ürün imalinde kullanılan hammadde sanayiine verilmeyecek olması “halinde Gümrük Beyannamesinin 44 no.lu hanesine 10655019861881571511690 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,”

 1. d) Ek-6’da yer alan hammaddelerin bitki koruma ürünü sanayiine verilmeyecek olması “halinde Gümrük Beyannamesinin 44 no.lu hanesine 11190652683877198781391 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,”
 2. e) Ek-2, Ek-5 ve Ek-6’da yer alan ürünlerin laboratuvar analizinde kullanılacak olması “halinde Gümrük Beyannamesinin 44 no.lu hanesine 13977662350291883035269 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,”
 3. f) Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilmiş olan diğer ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tâbi tutulması “halinde Gümrük Beyannamesinin 44 no.lu hanesine 16918166167401431106286 referans numarası ithalatçı tarafından kaydedilir,”

ve bu durumlarda ön bildirim, Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı düzenlenmez

V)- Gümrük işlemleri konulu 12.nci maddenin 3.üncü fıkrasına; (3) Bir ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti ve bu hususun gerekçeli Uygunsuzluk Yazısı ile ilgili gümrük idaresine bildirilmesi halinde, ürünün ithaline gümrük idarelerince izin verilmez ve Uygunsuzluk Yazısı özet beyana ve taşıma belgesine iliştirilir “veya kaydedilir.” eklenmiştir.

VI)- EK-1 A Listesinin açıklama kısmına aşağıdaki bilgiler eklenmiş ve değiştirilmiştir.

 • Canlı diğer havyanlar için “Bitki Koruma Ürünü olarak kullanılan ürünlere yönelik Uygunluk Yazısı Düzenlenmesi için ithalattan önce Kontrol Belgesi aranmaz.” eklenmiştir.
 • “19 ve 21.nci fasıllarda yer alan ve Sağlık Bakanlığını kontrolüne tabi özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar için bu tebliğ kapsamında ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığına başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır.” eklenmiştir.
 • 2019/1 (2020/17 olarak değiştirilmiştir) sayılı İthalat Tebliği kapsamı ürünlerden Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin ithalinde, diğer ilgili mevzuat saklı kalmak kaydıyla, adı geçen Tebliğ uyarınca düzenlenen İzin Belgesi gümrük idarelerine ayrıca ibraz edilir.

VII)- EK-2 Listesinin açıklama kısmına aşağıdaki bilgiler eklenmiş ve değiştirilmiştir.

 • “19 ve 21.nci fasıllarda yer alan ve Sağlık Bakanlığını kontrolüne tabi özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar için bu tebliğ kapsamında ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığına başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır.” eklenmiştir.
 • 2019/1 (2020/17 olarak değiştirilmiştir) sayılı İthalat Tebliği kapsamı ürünlerden Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin ithalinde, diğer ilgili mevzuat saklı kalmak kaydıyla, adı geçen Tebliğ uyarınca düzenlenen İzin Belgesi gümrük idarelerine ayrıca ibraz edilir.
 • 39.23 ve 39.24 Tarife pozisyonu ile 3926.90.97.90.18 GTİP için “Ticaret Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.” eklenmiştir.

EK-2 Listeye aşağıdaki GTİP ler eklenmiştir.

 • 3902.20.00.00.00, 3902.30.00.00.11, 3902.30.00.00.19, 3902.90.20.00.00, 3902.90.90.00.00, 3905.19.00.00.00, 3905.21.00.00.00, 3905.29.00.00.00, 3905.91.00.00.00, 3905.99.00.00.00, 3906.10.00.00.00, 3906.90.90.00.00, 3907.20.20.00.00, 3907.40.00.00.00, 3907.61.00.00.00, 3907.69.00.00.00, 3907.99.80.00.11, 3907.99.80.00.19, 3908.90.00.00.00, 3910.00.00.00.11, 3910.00.00.00.12, 3910.00.00.00.19, 3911.10.00.00.00, 3911.90.99.00.00, 3912.31.00.00.00, 3912.39.20.00.00, 3912.39.85.00.00, 3912.90.90.00.00, 3913.10.00.00.00,          3913.90.00.90.00,         3914.00.00.00.00.

VIII)- EK-6 Liste açıklama kısmına aşağıdaki bilgiler eklenmiş ve değiştirilmiştir.

 • 2019/1 (2020/17 olarak değiştirilmiştir) sayılı İthalat Tebliği kapsamı ürünlerden Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin ithalinde, diğer ilgili mevzuat saklı kalmak kaydıyla, adı geçen Tebliğ uyarınca düzenlenen İzin Belgesi gümrük idarelerine ayrıca ibraz edilir.
 • EK-6 Listeden 3907.99.80.00.00 GTİP çıkartılmış, 3907.99.80.00.11 ve 3907.99.80.00.19 GTİP eklenmiştir.

IX)- EK-9 Uygunluk Yazısı ve EK-10 Uygunsuzluk Yazısının açıklama notuna aşağıdaki bilgi eklenmiştir.

Uygunluk yazısı verilen eşya GTİP’i beyan sahibinin kendi özgür beyanı olup, analize/kontrole tabi tutulan eşyanın gerçek/doğru GTİP’i olduğuna ilişkin kesin bir karine teşkil etmez.

5)- ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/6)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/6) (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/6) ile karşılaştırılmış olup önemli bir değişikliğe rastlanmamıştır.

6)- ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/7)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/7) (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/7) ile karşılaştırılmış olup önemli bir değişikliğe rastlanmamıştır.

7)- TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARININ İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/8)

Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/8) ve (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/8) karşılaştırılmış olup Ek-1 Listede yer alan 8526.92.00.90.19 GTİP Telsiz ve telekomünikasyon terminal ekipmanları yönetmeliği kapsamında ithalatta denetime tabi (bildirim formu gerektirmeyen) ürünlerin listesinden çıkartılmıştır.

8)- “CE” İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/9)

“Ce” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/9) (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/9) karşılaştırılmış olup aşağıdaki değişiklikler tespit edilmiştir.

I)- EK-1 Listeye aşağıdaki GTİP’ler eklenmiştir.

 • 8403.10.10.00.00 Dökme demirden olanlar
 • 8403.10.90.00.00 Diğerleri
 • 8403.90.10.00.00 Dökme demirden olanlar
 • 8403.90.90.00.00 Diğerleri
 • 8457.10.10.00.00 Yatay olanlar
 • 8457.10.90.00.00 Diğerleri
 • 8457.20.00.00.00 Tek istasyonlu tezgahlar
 • 8457.30.10.00.00 Numerik kontrollü olanlar
 • 8459.21.00.00.00 Numerik kontrollü olanlar
 • 8459.31.00.00.00 Numerik kontrollü olanlar
 • 8459.41.00.00.00 Numerik kontrollü olanlar
 • 8459.51.00.00.00 Numerik kontrollü olanlar

II)- Tebliğin açıklama kısmına “13/04./2019 tarihli ve 30744 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Elektrikli Süpürgelerin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (SGM-2015/5)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (SVGM:2019/2) uyarınca Elektrikli Süpürgelerin enerji etiketi taşımaması gerekmekte olup, ithalat denetimlerinde bu durum dikkate alınacaktır.” eklenmiştir.

9)- OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/10)Oyuncakların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/10) (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/10) ile karşılaştırılmış olup önemli bir değişikliğe rastlanmamıştır.

10)- KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/11)

Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/11) (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/11) ile karşılaştırılmış olup önemli bir değişikliğe rastlanmamıştır.

11)- TÜKETİCİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/12)

Tüketici Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/12) (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/12) karşılaştırılmış olup aşağıdaki değişiklikler tespit edilmiştir.

I)- Tebliğin Fiili denetim konulu 8.inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – (1) Fiili denetime yönlendirilen ürünler için Ek-2’de belirtilen belgeler, firma adına yetkilendirilen kullanıcı tarafından başvuru günü dâhil iki iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir. Firmanın başvuru sırasında TAREKS’te talep etmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin kullanıcı tarafından sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru iptal edilir.

(2) Firmalardan gerektiğinde ilave bilgi ve belge istenebilir.

(3) Fiili denetim sonucunda ilgili mevzuata aykırılık tespit edilmemesi ya da ürünün kapsam dışı olduğunun tespiti durumlarında, ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

(4) İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içerisinde TAREKS’e yüklenmemesi durumunda, fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS’te ilan edilir.

(5) TAREKS’e yüklenen, ancak ilgilisince düzenlenmediği anlaşılan test raporunun tespiti halinde, diğer şartlar uygun olsa dahi fiili denetim olumsuz olarak sonuçlandırılır ve sonuç TAREKS’te ilan edilir.

II)- EK-1 Listeye aşağıdaki ürünler eklenmiştir.

96.13 Tarife pozisyonunda beyan edilen çakmak eşyaları

12)- 4703 SAYILI ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUNLA DÜZENLENMİŞ OLAN İDARİ PARA CEZALARININ YENİ DEĞERLERİNİN DUYURULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/13)4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/13) (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/13) karşılaştırılmış olup tebliğdeki tablo aşağıdaki şekilde değişmiştir.

4703 sayılı Kanunun 12.nci Maddesinin birinci fıkrasının; Alt Limit
TL
Üst Limit
TL
(a) bendinde öngörülen ceza miktarı              6.943              86.806
(b) bendinde öngörülen ceza miktarı            32.986            434.036
(c) bendinde öngörülen ceza miktarı              6.943            130.209
(d) bendinde öngörülen ceza miktarı              6.943              43.402
(e) bendinde öngörülen ceza miktarı              3.471              69.445
(f) bendinde öngörülen ceza miktarı            17.361            130.209
(g) bendinde öngörülen ceza miktarı            79.862            199.656
(h) bendinde öngörülen ceza miktarı            17.361              43.402

13)- YAPI MALZEMELERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/14)

Yapı Malzemelerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/14) (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/14) ile karşılaştırılmış olup önemli bir değişikliğe rastlanmamıştır.

14)- PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/15)

Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/15) (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/15) ile karşılaştırılmış olup önemli bir değişikliğe rastlanmamıştır.

15)- TIBBİ CİHAZLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/16)

Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/16) (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/16) ile karşılaştırılmış olup önemli bir değişikliğe rastlanmamıştır.

16)- SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/20)

Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/20) (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/20) karşılaştırılmış olup aşağıdaki değişiklikler tespit edilmiştir.

I)- Tebliğin Başvuru konulu 5.inci maddesine 2.inci fıkra olarak

“(2) Kontrol Belgesi, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 2016/16 sayılı Genelge doğrultusunda Tek Pencere Sistemi üzerinden e-belge olarak düzenlenebilir.” eklenmiştir.

II)- Tebliğin Bilgi formu konulu 6.ıncı maddesine 2 ve 3.üncü fıkra olarak

“(2) Ek-1/A, Ek-1/B ve Ek-1/C listelerinden ithalatı yapılan tıbbi müstahzarların/ürünlerin ithalatının gerçekleşmesinden sonra en geç 15 gün içinde gümrük beyannamesi örneğinin ve fatura örneğinin Sağlık Bakanlığına (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) iletilmesi zorunludur.

(3) Özel Tıbbi Amaçlı Gıda (ÖTAG) terkibinde bulunan hammadde/maddeleri ve yardımcı madde/maddeleri ithal eden üreticinin, ithalatın gerçekleşmesinden sonra en geç otuz gün içinde gümrük beyannamesi örneğini ve Ek-5’teki bilgi formunu Sağlık Bakanlığına (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) iletmesi zorunludur.” eklenmiştir.

III)- Tebliğin Yaptırımlar konulu 9.uncu maddesi aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

(1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakkında 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının ilgili hükümleri, “Sağlık Bakanlığınca yayımlanan ilgili mevzuat hükümleri ile” birlikte ilgili diğer mevzuat uygulanır.

IV)- Tebliğin EK-1/A Listesine 3002.15.00.00.00 GTİP eklenmiştir.

17)- BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRAATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/21)

Bazı Tarım Ürünlerinin İhraatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/21) (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/21) ile karşılaştırılmış olup önemli bir değişikliğe rastlanmamıştır.

18)- İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/22)

İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/22) Bu yıl yayınlanmış olup amacı; ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca ihracatta ticari kalite denetimine tâbi ürünlerin risk analizi esaslı olarak hangi sıklıkta denetime tâbi tutulacağının belirlenmesi amacıyla, bu ürünleri ihraç eden firmaların sınıflandırılmasına, sınıflandırmada esas alınacak özelliklere, sınıfı belirlenen firmaların hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

19)- ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN METAL HURDALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/23)

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/23) (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/23) ile karşılaştırılmış olup önemli bir değişikliğe rastlanmamıştır.

20)- ARAÇ PARÇALARININ İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2020/25)

 Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/25) (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/25) ile karşılaştırılmış olup aşağıdaki değişiklikler tespit edilmiştir.

I)- EK-1 Listeye aşağıdaki GTİP’ler ilave edilmiştir.

 • 8715.00.10.00.00 GTİP’de beyan edilen Bebek Arabaları (sadece çocuk bağlama ekipmanı içerenler)
 • 9401.80.00.00.11 GTİP’de beyan edilen çocuklar için olanlar

 

İlgili tebliğlere ulaşmak için tıklayınız.