VERGİ TAHSİLATINDA ÖZEL BANKALARIN DURUMU
Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden yaptığı duyuruda; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 41 inci maddesi ile Bakanlığa verilen yetkiye dayanılarak bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde, 01.01.2020 tarihinden geçerli olmak üzere vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde,
• T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
• Türkiye Halk Bankası A.Ş.
• Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
• Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
• Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
• Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.
• Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.  (PTT)
vasıtasıyla tahsiline devam edileceği, bu bankalar dışındaki diğer bankalar tarafından nakden, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılmayacağı ifade edilmiştir.

Not: Gümrük Vergileri tahsilatı Özel Bankalar tarafından yapılmaya devam edecektir. 

Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.