YENİ YIL MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

VERGİSEL DEĞİŞİKLİKLER

1) GÜMRÜK VERGİSİ

 • 09.02 tarife pozisyonunda yer alan “siyah ve yeşil çay” ürünlerine uygulanan %7 Gümrük Vergisi + Kilo bazlı uygulanan Toplu Konut Fonu uygulaması kaldırılmış olup geçmişte olduğu gibi %145 Gümrük Vergisi getirilmiştir.
 • 07.03 tarife pozisyonunda yer alan “sarımsak” ürünlerine uygulanan %5 Gümrük Vergisi + kilo bazlı uygulanan Toplu Konut Fonu uygulaması kaldırılmış olup geçmişte olduğu gibi %49,5 Gümrük Vergisi getirilmiştir.
 • 07.12.90.90.00.11 GTİP’de yer alan “sarımsak” ürünlerine uygulanan %2 Gümrük Vergisi + kilo bazlı uygulanan Toplu Konut Fonu uygulaması kaldırılmış olup geçmişte olduğu gibi %19,5 Gümrük Vergisi getirilmiştir.
 • 08.02 tarife pozisyonunda yer alan “kabuklu ve kabuksuz ceviz” ürünlerine %4 Gümrük Vergisi + kilo bazlı uygulanan Toplu Konut Fonu uygulaması kaldırılmış olup geçmişte olduğu gibi %15 Gümrük Vergisi getirilmiştir.
 • 08.03 tarife pozisyonunda yer alan “muz” ürünlerine %7 Gümrük Vergisi + kilo bazlı uygulanan Toplu Konut Fonu uygulaması kaldırılmış olup geçmişte olduğu gibi %145,8 Gümrük Vergisi getirilmiştir.
 • 12.06 tarife pozisyonunda yer alan “ayçiçeği tohumu (çekirdek)” ürünlerine %3 Gümrük Vergisi + kilo bazlı uygulanan Toplu Konut Fonu uygulaması kaldırılmış olup geçmişte olduğu gibi %27 Gümrük Vergisi getirilmiştir.

İthalat Rejim Kararının geçici 1.inci maddesinde Gümrük Vergisi yükselen eşyalar için 01.01.2021 Tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın 28.02.2021 tarihine kadar ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde eski gümrük vergisi oranları uygulanacağı ifade edilmektedir. Bazı ürünlerin dipnot ile ithalat vergileri düşürülmüş veya sıfırlanmıştır. Ürün bazlı bilgilendirme ayrıca yapılacaktır.

2)- İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ

 • Pandemi dolayısıyla oranları artırılan ve yıl sonuna kadar uygulanan İlave Gümrük Vergileri (İGV) normal oranlarına getirilmiştir. Farklı zamanlarda uygulamaya geçirilen İlave Gümrük Kararlarının tamamı yürürlükten kaldırılarak 31.12.2020 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3351 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla tek bir karara ve tek bir listeye indirilmiştir.
 • Bilindiği üzere, A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde Avrupa Birliği ülkelerinden gelen Türk menşeli ve AB menşeli eşyalar için İlave Gümrük Vergisi alınmaz. Menşe ispatı için Menşe Şahadetnamesinin ibraz edilmesi gereklidir. Ayrıca Türkiye’nin taraf olduğu Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülke menşeli eşyadan eşyanın menşeini teşvik eden uygun ve doğru belgenin (EUR.1 Dolaşım Belgesi, Fatura Beyanı, Menşe Beyanı, Tedarikçi Beyanı gibi) tesviki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.
 • 01.2021 tarihinden önce İngiltere’den yüklemesi yapılan ithalat işlemleri için düzenlenmiş A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe Şahadetnamesi geçerli olacak ve İlave Gümrük Vergisi alınmayacaktır. 01.01.2021 tarihinden sonra İngiltere’den yüklemesi yapılan ithalat işlemleri için STA sözleşmesi yapılana kadar İlave Gümrük Vergisi teminata alınarak işlemler yürütülecektir.

3) EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK : Ek Mali Yükümlülük mevzuatında bir değişiklik olmamıştır.

4) KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU (KKDF): KKDF mevzuatında bir değişiklik olmamıştır.

5) DAMGA VERGİSİ: 29.12.2020 Tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 65 Seri numaralı Damga Vergisi Genel Tebliği ile gümrük işlemleriyle alakalı belgeler için ödenecek damga vergileri;

 • Konşimento damga vergisi: 19,70 TL
 • Menşe ve Mahreç Şahadetnameleri damga vergisi: 33,40 TL
 • Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları damga vergisi: 14,60 TL
 • Gümrük idarelerine verilen beyannameler damga vergisi: 129,80 TL

MEVZUATSAL DEĞİŞİKLİKLER

(1) EL, YÜZ VE YÜZEY DEZENFEKTANLARI: 28.02.2021 Tarihinden sonra, Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin Ek-V’de belirtilen ürün veya bu ürünlerin aktif maddeleri kapsamına giren;

1)- 34.02 tarife pozisyonunda yer alan yüzey dezenfektanları,

2)- 3808.94 Tarife pozisyonunda yer alan el ve yüz dezenfektanları

için ithalatı öncesinde 2021/12 sayılı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimleri Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi) kapsamında Tareks’e başvuru yapılacaktır. Başvuru, Ticaret denetmenleri tarafından Biyosidal Ürünler Yönetmeliği kapsamında “Ruhsat” üzerinden incelecek ve sonuçlandırılacaktır. Dolayısıyla yönetmelik kapsamına giren bir ürünün Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden alınmış ruhsatı yok ise Tareks Uygunluk Belgesinin verilmeyeceği anlaşılmaktadır.

(2) AZOBOYAR KONTROLLERİ: Deri, Kürk, Konfeksiyon, Tekstil ürünleri ve bunlardan mamul eşyalar, dokumaya elverişli maddelerden mamul Mensucat, Kumaş, İplik, Çanta, Valiz, Cüzdan, Mahfaza vb. ürünler, Ayakkabı, Şapka, Bere, Saç filesi, İnsan saçından peruk vb. eşyalar, Plastik plaka, Kauçuk İplik, Ev işlerinde kullanılan kauçuk eldiven, Şilte, Uyku tulumu, Yorgan, Yastık, Fermuar ve aksamı, Gaz bezleri, Sargı bezleri, Sentetik boyayıcı maddeler, Plastikten giyim eşyası ve aksesuarı, Korse, Saat kayışları, Sentetik ve Suni liflerden mamul vatkalardan mamul hijyenik havlu, tampon, bebek bezleri ve hijyenik eşya, Taze Sığır derisi gibi ürünlerin, 2020/15 Sayılı Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ ile İthalat işlemlerinin bitirilmesinden sonra riske dayalı denetim sistemi (RDDS) kapsamında yapılan kontrolleri, 01.03.2021 Tarihinden itibaren 2021/18 Sayılı Bazı Tekstil, Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine İlişkin Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında Tareks uygulamasına geçilecektir. Bu tarihe kadar kontroller, ithalat işlemleri sonrasında yapılmaya devam edecektir.

Tebliğ kapsamına giren eşyalar için 01.03.2021 tarihinden sonra yapılacak TAREKS başvurusunda; Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik uyarınca azo renklendirdiler ve azo boyar maddelere ilişkin şartlan sağladığını gösterir test raporu ve ürünleri tanıtıcı dokümanların ibraz edilmesi gerekmektedir.

(3) KAZEİN, ALBÜMİN, SÜT PROTEİNİ VE PEPTONLAR: Tarım ve Orman Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2020/5) EK-1/b Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler (Kontrol Belgesine Tabi Olmayanlar) listesinde yer alan;

 • 01 Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri; kazein tutkalları
 • 02 Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %80’den fazla peyniraltı suyu proteini içeren iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri dahil), albüminatlar ve diğer albümin türevleri
 • 001 Peptonlar ve bunların türevleri; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer proteinli maddeler ve türevleri; deri tozu (kromla işlem görmüş olsun olmasın)

Ürünler, EK-1/A Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünler (Kontrol Belgesine Tabi Olanlar) listesine alınmıştır. 01.01.2021 Tarihi itibariyle yapılacak ithalat işlemleri için Tarım ve Orman Bakanlığından bu ürünler için Kontrol Belgesi alınacaktır.

(4) İNGİLTERE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN AYRILMASI VE TÜRKİYE İLE STA: 01.01.2021 Tarihi itibariyle İngiltere AB’den anlaşmalı olarak ayrılmıştır. Bu kapsamda Türkiye, AB Kararı ve PAAMK Menşe Yönetmeliğinden İngiltere ibaresini kaldırmıştır. 01.01.2021 Tarihinden sonra Türkiye’ye sevk edilen işlemler için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmeyecektir. 2020 Yılı sonunda Türkiye ile İngiltere menşeye dayalı bir Serbest Ticaret Anlaşması imzalamıştır. Anlaşma Resmi Gazetede yayımlanmamış ve Yönetmeliği henüz çıkmamıştır. İthalat işlemlerinde anlaşmaya uygun menşe beyanı ibraz edilecektir. STA Yönetmeliği çıkana kadar gümrük vergisi teminata alınarak işlemler yürütülecektir. Yönetmelik çıktıktan sonra teminatlar iade edilecektir.

Türkçe version

Bu belge (gümrük onay No: … (1)) kapsamındaki girdilerin ihracatçısı, aksi açıkça belirtilmedikçe, bu girdilerin … (2) tercihli menşeli olduğunu beyan eder.

İngilizce version

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(2) preferential origin.

(5) COVID 19 NEDENİYLE DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİNE EK SÜRE İMKANI :31 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2020/18 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi (İHRACAT:2006/12) Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile dünya genelinde yaşanan yeni koronavirüs (Covid 19) salgını nedeniyle ihracat taahhütlerini yerine getiremeyen firmalara yönelik olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinleri ile ihracat taahhüt hesabı müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa tahsil edilmemiş olan dahilde işleme izin belgelerine/dahilde işleme izinlerine, 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verileceği ifade edilmiştir.

(6) KULLANILMIŞ EŞYA İTHALATI: Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/9) İle Kullanılmış Eşya Başvuruları; Tareks yerine Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünün Kontrolünde olan İthalat İşlemleri menüsüne alınmıştır. 2021/9 Tebliğ eki liste ve liste dışı müracaatlar ithalat işlemleri menüsünden yapılacaktır.

(7) OZON TABAKASI TEBLİĞİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK: Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğe (İthalat: 2021/14)  EK-1 (İthali Yasak Mallar) listesine aşağıda yer alan GTİP ler eklenmiştir. Taahhütnameleri düzenlemeden önce EK-1 listeyi firmalara gönderip gelen tebliğ kapsamında olan eşyaların ithali öncesi bu maddelerin ürün içinde olup olmadığını yazılı teyit almalıyız.
3808.92.20.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.92.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.93.27.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.93.30.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.93.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.94.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.99.10.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.99.90.00.11 Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

Mevzuat değişikliklerinin tümü “duyurular” sayfasında ayrı olarak paylaşılmıştır.

 

2021 Yılı Ürün Güvenliği Tebliğleri değişikliklerine ulaşmak için tıklayınız.

2021 Yılı İthalat Tebliğleri değişikliklerine ulaşmak için tıklayınız.

Müşterilerimiz için özel bilgilendirme yapılacaktır.

Bilginize sunarız.