Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

logo
logo gumrukmusavirligi
kg

giris
Kullanıcı Adı
Parola
Dosya takibi ve elektronik arşiv için lütfen kullanıcı adı ve parola ile oturum açınız.
 
  duyurular
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kontrolüne Tabi Belirli Ürünlerin Girişine Yetkili Gümrük İdareleri ile Resmi Kontrollerini Yapmaya Yetkili İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ yayımlanmıştır
Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünü bağlı olarak Muratlı Gümrük Müdürlüğü Kurulmuştur
Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar yayımlanmıştır
Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır
Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır
Türk Gıda Kodeksi gıda renklendiriciler, tatlandırıcı ve saflık kriterlerine ilişkin 4 adet tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır
İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/30) Yayımlanmıştır
CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/31) Yayımlanmıştır
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/10) yayımlanarak 3921, 8208, 8301, 9105, 9609 ve 9613 Tarife pozisyonlu eşyaların gözetim değerleri artırılmıştır
Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliği (No: 2013/45) yayımlanmıştır
Türk Gıda Kodeksi (No: 2013/48) Sayılı Tuz Tebliği yayımlanmıştır.
Türk Gıda Kodeksi (No: 2013/49) sayılı Takviye Edici Gıdalar Tebliği yayımlanmıştır
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (çay ve kahve makineleri) yayımlanmıştır
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/12) (Pazar arabaları) yayımlanmıştır
Alkollü İçki Ambalajları Üzerine Konulacak Uyarı Mesajlarıyla İlgili Tebliğ yayımlanmıştır
Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır
30/1/2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tutanağı Usul ve Esaslarına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/25) yürürlükten kaldırılmıştır
Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır
Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği Sıra No 1de değişiklik yapılmıştır
İthalat rejimi kararında değişiklik ön gören karar yayımlanmış olup, Ukraynu menşeli Ceviz lerde GV. %66.2ye yükseltilmiştir
Çin menşeli 6911 ve 6912 Tarife pozisyonundaki porselen ve seramik sofra, mutfak ve tuvalet eşyalarına uygulanan gözetim belgesi uygulaması yürürlükten kaldırıldı.
Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlanmıştır
Gümrük Birliği anlaşması dışında kalan EUR1 kapsamı ürünlerin ABden ithalinde 2013-1 ÜGD tebliğinin (TSE) muafiyeti bulunmamaktadır
Kapatılmış Dahilde işleme izin belgesi kapsamında geri gelen eşyanın yeni belge kapsamında serbest dolaşıma girişine ilişkin ihracat genel müdürlüğünce talimat yayımlandı
Dampinge karşı vergide üretici firma kodunun beyanına ilişkin olarak Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce 2013/4 sayılı genelge yayımlanmıştır
Dahilde işleme izin belgesinde ayniyat tespiti şerhi bulunan beyannamelerin atandığı muayene hattına bakılmaksızın ayniyat yaptırma sorumluluğunun firmalara ait olduğuna ilişkin İhracat Genel Müdürlüğü talimatı yayımlanmıştır
4458 Sayılı Gümrük Kanununda değişiklik yapan 6455 Sayılı kanuna ilişkin olarak gümrük yönetmeliği değişikliği yayımlanarak yürürlüğe girmiştir
Takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi ve piyasaya arzına ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik yayımlanmış olup, yayımı tarihinden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girecektir
Gümrük Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun yayımlanmıştır
Kozmetik Yönetmeliğinde değişkişlik yapılmasına dair yönetmelik yayımlanmıştır
0902-0903 (G.T.İ.P.) li Siyah ve Yeşil Çayların (yalnız karşılarında gösterilen gümrük kıymetlerinin altında haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan 2013/2 sayılı gözetim tebliği yayımlanmıştır.
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2013/1) yayımlanmıştır
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Kontrolü Genel Müdürlüğünce Bazı tüketici ürünlerinin gümrük kontrolüne ilişkin genelge yayımlanmıştır
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır
94.03 Tarife Pozisyonundaki Plastik maddelerden yalnız plastik bebek yürütücüleri için ileriye yönelik gözetim uygulaması tebliği yayımlanmıştır
Askıya alma sistemine ilişkin İthalat 2012-18 sayılı tebliğ yayımlanmıştır
Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.
Solvent ve bazı petrol ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesine tair tebliğ yayımlanmıştır
Şeker Kurumunca, Yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların, ithalatı İçin Elektronik Ortamda uygunluk belgesi düzenlemesine ilişkin Karar yayımlanmıştır
Mal bedellerinin yurt dışına gönderilmeksizin ihracatçının yurt içindeki hesaplarına veya ihracatçı tarafından belirlenen firma/şahısların Türkiyedeki hesaplarına ödenmesi transfer olarak değerlendirilmeyecektir
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ 2008-32-34de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 2012-32-40 yayımlanmıştır.
ithalat Rejimi Kararına Ek Karar yayımlanmıştır
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki (I) sayılı listede yer alan ve bazı maddelere ilişkin gümrük vergileri değiştirilmiştir
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Buğday, Arpa ve Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar Yayımlanmıştır
Deri ve deriden mamul eşya ile ayakkabıların serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesine ilişkin Tebliğ yayımlanmıştır
Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır
Gübrelerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla Tebliğ yayımlanmıştır
30/5/2009 tarihli ve 27243 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)’de değişiklik yapan 2 seri nolu tebliğ yayımlanmıştır
Gümrük Kıymeti ve Kıymet Araştırmalarına ilişkin 2012-29 sayılı Genelge Yayımlanmıştır. Bu Genelge ile 2012-1 Sayılı Genelgenin 1, 8 ve ek 3 Yürürlükten Kaldırılmıştır
96.13 tarife pozisyonunda yer alan “çakmaklar ve diğer ateşleyiciler ve bunların aksam ve parçalarının (istisnalar hariç) serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye Ankara Gümrük Müdürlüğü yetkili kılınmıştır
90 Seri Nolu Mobilya ihtisas gümrükleri tebliğinde değişiklik ön gören 91 seri nolu tebliğ yayımlanmıştır
31/12/2009 tarihli ve 27449 6 ncı mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliği (Tebliğ No: 2009/62) yürürlükten kaldırılmıştır.
İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına dair tebliğ yayınlanmıştır
İsrail Devleti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına dair tebliğ yayınlanmıştır
İsrail Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmıştır
Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliği yayımlanmıştır
Royalti ve Lisans ücretlerinin istisnai kıymet beyanına ilişkin GGM genelgesi yayımlanmıştır
Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır
29/4/2011-27919 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Veteriner İlaçlarına Ait Farmakolojik Aktif Mad.Sınıflandırılması ve Maks. Kalıntı Lim. Belirlenmesi Hk.2011/20 nolu tebliğ yürürlükten kalktı
8508, 8509, 8516 Tarife Pozisyonu kapsamı kısmı ürünler de uygulanmakta olan ek mali yükümlülük için tarife kontenjanı açılmıştır
Ekonomi Bakanlığınca 7307.19 Gümrük Tarife Pozisyonlu metal boru bağlantı parçalarının İthalatında Haksız Rekabetin (Damping) Önlenmesine İlişkin 2012/10 sayılı Tebliğ yayımlanmıştır
Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır
12/11/2009 tarihli ve 27404 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 9 seri nolu (Yatırım Teşvik) Gümrük Genel Tebliğinde değişiklik öngören 11 seri nolu tebliğ yayımlanmıştır.
12/10/2011 tarihli ve 28082 sayılı RG’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/11) ile başlatılan ve İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat çerçevesinde yürütülen soruşturma sonuşlanmıştır
Geçici ithalat rejiminde ayniyet tespitlerine ilişkin 2012-12 sayılı genelge yayımlanmıştır
ATA Karnesi ve kısmi muafiyete ilişkin 2012-11 sayılı genelge yayımlanmıştır.
Yükümlülerin, Gümrük sisteminden beyannameleri sorgulayabilmelerine ilişkin RYKGM genelgesi yayımlanmıştır
Gümrük bilgisayar işlemlerinde ortaya çıkabilecek yerel, bölgesel veya merkezi arıza hallerinde gümrük işlemlerinin aksatılmaksızın yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlleyen RYKGM Genelgesi yayımlanmıştır
Türk Gıda Kodeksi Belirli Epoksi Türevlerinin Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemelerde Kullanımının Kısıtlanması Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır
Bankalarca yapılan tahsilatlar ve bu tahsilatların iptallerine ilişkin RYKGM Genelgesi yayımlanmıştır.
Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Katkı Maddelerinin Saflık Kriterlerine ilişkin 2012-33 nolu Tebliğ Yayımlanmıştır
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği yayımlanmıştır
Kullanılmış ev eşyasının ithaline ilişkin 2012/10 sayılı genelge yayımlanmıştır
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır
Onaylanmış Kişi Statüsünün uygulanmasına ilişkin 2012/4 sayılı genelgle yayımlanmıştır.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Bazı ürünlerin tarife sınıflandırmalarına ilişkin 2012/7 sayılı genelge yayımlanmıştır.
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İhracına İlişkin İhracat 2012/4 nolu Tebliğ yayımlanmıştır
24/12/2007 gün ve 2007/13033 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan KDV’ne ilişkin Kararın eki (II) B) DİĞER MAL VE HİZMETLERin 18,19,20. Sıralarına “ilaç vb. Terkibinde bulunan etkin maddeler ve etkin madde üretiminde kullanılan hammaddeler, ilave edilmiştir
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar yayımlanmıştır.
Bakanlar Kurulunca bazı maddelerin, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulması kararlaştırılmıştır
31/12/2011 tarihli ve 28159 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin İthalat: 2012/15 Sayılı Tebliğde değişiklik yapılmıştır
Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ (Seri No:1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:5) Yayımlanmıştır
Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemine ilişkin Başbakanlık genelgesi yayımlanmıştır.
ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğlerde münhasıran damping ve sübvansiyona karşı önlem uygulamasına konu eşyanın tarife pozisyonlarında, madde tanımları veya sınıflandırmalara ilişkin meydana gelen değişiklikler ilan edilmiştir
15/7/2009 tarihli ve 27289 sayılı RG’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’in 1 inci maddesindeki tabloda yer alan 1512.11.91.00.00 GTİP li ayçiçeği tohumu yağının gözetim kriteri yeniden belirlenmiştir
29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı RGde yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamındaki kişisel koruyucu donanımların CE belgelendirme işlemlerinin yapılabilmesi için hangi kategoriye dahil olduklarının belirlenmesine dair tebliğ yayımlandı
Türk Gıda Kodeksi gıda ile temas eden maddeler, genel etiketleme, mikrobiyolojik kriterler, Maks. Kalıntı limitleri ve gıda ile temas eden maddelerde bulunacak sembüller hk. eski tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmıştır
3901.10.90.00.11 GTİP’de sınıflandırılan alçak yoğunluk polietilenin İran menşeli olanlarının ithalatında, azami 200 gün süreyle, gümrük kıymeti üzerinden %7 oranında ek mali yükümlülük tutarının teminata bağlanması kararlaştırılmıştır.
AB menşeli olmayan 94.01, 94.02 ile 94.03 tarife pozisyonlarında ve 9404.10, 9404.21 ve 9404.29 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerine ilişkin gümrük müdürlükleri yeniden belirlenmiştir
29/1/2011 tarihli ve 27830 sayılı RG’de yayımlanan İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına Dair 2011/18 Nolu DTS Tebliğinde değişiklik ön gören tebliğ yayımlanmıştır
AB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce Yurt dışı bilgi talepleri ve Kıymet araştırmalarına ilişkin 2012/1 sayılı Genelge yayımlanmıştır. 2006/6 Sayılı Kıymet Araştırma Genelgesi yürürlükten kaldırılmış olup, içeriği yeni genelge ile korunmuştur.
Ürünlere “CE” işareti konulması yöntemlerini düzenleyen uygunluk değerlendirme modülleri ile bu işaretin kullanılmasına dair usûl ve esasları belirleyen “CE” İşareti Yönetmeliği Yayımlanmıştır
TV, Monitör, Kamera GTİP tespitine ilişkin Genelge yayımlanmıştır
52.05 gümrük tarife pozisyonunda yer alan pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) ithalatında 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/2721 sayılı BKK çerçevesinde tarife kontenjanı açılmasına ilişkin tebliğ yayımlanmıştır
Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında 2012/12 Nolu Tebliğ yayımlanmıştır
Transit Rejimi ve ilgili işlemlere ilişkin genelge yayımlanmış olup, 2010/20 ve değişiklik yapan genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır
Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır
Kıymet Kriterli gözetim uyglamalarına ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2012/3 nolu genelgesi yayımlanmıştır
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmıştır
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2012-5) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2012-24) yayımlanmıştır
Özet Beyan uygulamalarına ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğünce 2012/2 sayılı genelgle yayımlanmıştır
Ham petrol ve akaryakıtın serbest dolaşıma girişine ilişkin ihtisas gümrük müdürlüklerine dair gümrük genel tebliği yayımlanmıştır.
Lamine parkelerin ithalatında damping uygulanmasına ilişkin İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine dair Tebliğ yayımlanmıştır
52.05 Tarife pozisyonlu pamuk ipliğinin ithalatında Korunma önlemi (ek mali yükümlülük) uygulamasına ilişkin karar yayımlanmıştır
Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Yayımlanmıştır
52.05 Tarife pozisyonlu pamuk ipliğinin ithalatında ek mali yükümlülük uygulamasının uzatılmasına dair tebliğ yayımlanmıştır
Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır
İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Yayımlanmıştır
Kağıtsız Sistemden Beyanname çıktısı alınmasına ilişkin genelge yayımlanmıştır.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2012-5) yayımlanmıştır
Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2012-20) yayımlanmıştır
Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2012-4) yayımlanmıştır
Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2012-16) yayımlanmıştır
Damga Vergisi Genel Tebliği Seri No 55 yayımlanmıştır
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No 65) Yayımlanmıştır
Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No 1) yayımlanmış olup, 5 Sıra nolu Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır
Japonyadan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2012-2) yayımlanmıştır
Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Genelgesi 2011-51 yayımlanmıştır
Bazı Ürünlerin İthalatta Uygunluk Denetimine Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2012-1) (TSE Tabi Ürünler) yayımlanmıştır
Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatta Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2012-12) (DTS Tabi Ürünler) yayımlanmıştır
“CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2012-9) yayımlanmıştır
Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2012-14) yayımlanmıştır
Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat 2012-19) yayımlanmıştır
Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2012-16) yayımlanmıştır
Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat 2012-18) yayımlanmıştır
Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği yayımlanmıştır
Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği yayımlanmıştır
Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği yayımlanmıştır
Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği yayımlanmıştır
Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği yayımlanmıştır
Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği yayımlanmıştır
Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği yayımlanmıştır
Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği yayımlanmıştır
Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği yayımlanmıştır
Gıda Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik yayımlanmıştır
Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar Yayımlanmıştır
2006/12 DİR Tebliğinde değişiklik ile, 24/3 maddesi ve geçici 18.Maddesi Kaps. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar verilen ek sürelerde yine bu maddelerde belirtilen şartlar saklı kalmak kaydıyla, 1000 rejim beyannameleri de kapsaması sağlanmıştır
2010/41 sayılı DTVS Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır olup, yerine Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2011/53) yayımlanmıştır
Hayvansal gıda üreten gıda işletmecisinin Gıda Hijyeni Yönetmeliğinde belirtilen kurallara ek olarak uyması gereken özel hijyen gerekliliklerini belirlenmesine ilişkin yönetmelik yayımlanmıştır
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 63, 112, 114, 148, 180, 181, 184, 415, 561 ve 583. Maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin 2012-1 Sayılı Tebliğ yayımlanmıştır
28/12/2011 tarihi itibariyle listelenen gümrük idarelerinde Transit Özet Beyan devreden çıkarılacak, Yeni özet beyan ve NCTS uygulamasına geçilecektir
3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanununa konu makine ve cihazların KDV oranlarında değişikliğe ilişkin Karar yayımlanmıştır
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce Hava Yolu ile gelen eşyaya ilişkin genelge yayımlanmıştır
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkında Karar yayımlanmıştır. Karar ile 16 adet gümrük ve ticaret bölge müdürlükleri ile bu bölge müdürlüklerine bağlı olarak müdürlükler kurulmuştur
Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik yayımlanmıştır
ihracatta kıymat araştırmasına ilişkin genelge yayımlanmıştır
Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik yayımlanmıştır
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik yayımlanmıştır
Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik yayımlanmıştır
Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik yayımlanmıştır
Gıda Hijyeni Yönetmeliği yayımlanmıştır
Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik yayımlanmıştır
Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 410 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2011 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,26 olarak belirlenmiştir
Gümrük idaresine beyan edilmesi gerekirken, 2 nolu KDV beyannamesi ile vergi dairesine beyan edilerek KDVsi ödenen bazı gümrük kıymeti unsurları ile ilgili olarak yapılacak işlemlere ilişkin genelge yayımlanmıştır
Antrepo Rejimine tami tutulan eşyanın incelenmesi (Küşat) ve numune alınmasına ilişkin Genelge yayımlanmıştır
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli Listelerde ve aynı Kararın eki GTS’den yararlanacak ülkelerin yer aldığı EK:3’te bulunan “Suriye Arap Cumhuriyeti” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır
04/12/2006 tarihli ve 2006/11377 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan “Suriye Arap Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” yürürlükten kaldırılmıştır
Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanıdı
20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin makamlara ve ek sürelere ilişkin maddelerinde değişiklikler yapılmıştır
10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı RG’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/5)’in ekinde yer alan EK-I Gözetim Uygulaması Kapsamına Alınan Eşya Listesi tablosunun G.T.P. 95.05 satırında değişiklik yapılmıştır
Bitki zararlısı organizmaların ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınması ve yayılmasını engellemek için gerekli usul ve esasları belirleyen yönetmelik yayımlanmıştır
Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin, Ülkemize giriş ve çıkışında (serbest bölgeler dahil) bitki sağlığı açısından tabi olacağı usul ve esasları düzenleyen “BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİ” 15.03.2012 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır
Türkiye ve Avrupa Birliğine Üye Ülkeler Tarafından Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması ve Otonom Tarife Kontenjanı Açılması Talep Edilen Ürünlere İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır
NCTS (Yeni Bilgisayarlaştırılmış Transit Sistemi) uygulaması, 29.11.2011 tarihi itibariyle Kapıkule Tır, Kapıkule Gar, Kapıkule Yolcu Salonu, Hamzabeyli, İpsala, Pazarkule, Dereköy, Avrupa Serbest Bölge ve Uzunköprü Gümrük Müdürlüğü’nde devreye alınmıştır
3907.60.20.00.00 GTİP de yer alan polietilen teraftalat (78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar) ithalatında 22/10/2011 tarihli ve 28092 sayılı RG’de yayımlanan 2011/2259 sayılı BKK çerçevesinde tarife kontenjanı açılmıştır
Bitkisel gıda ve gıda ile temas eden maddeler ile bitkisel yem ve yemlik maddelerin ihracatında sağlık sertifikası düzenlenmesi ve geri gelen ürünlerin yurda girişine ilişkin yönetmelik 13.12.2011 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır
Bitkisel Üretimde Kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır
Risk Değerlendirme ve Kontrol Genel Müdürlüğünce Gelir evrakının gümrük idaresinde arşivlenmesine ilişkin 2011/5 sayılı genelge yayımlanmıştır
18/3/2011 tarihli ve 27878 sayılı RG’de yayımlanan 83 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına “Gebze Gümrük Müdürlüğü” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Derince Gümrük Müdürlüğü” eklenmiştir
42.02 gümrük tarife pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 23/10/2011 tarihli ve 28093 sayılı RG’de yayımlanan 2011/2298 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtımına ilişkin tebliğ yayımlanmıştır
Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararları yayımlanmıştır
85.08; 85.09; 85.16 Gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan eşyanın ithalatında 23/10/2011 tarihli ve 28093 sayılı RG’de yayımlanan 2011/2297 sayılı BKK çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtımına ilişkin tebliğ yayımlanmıştır
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bilgisayar sistemlerinde ortaya çıkabilecek yerel veya merkezi arıza hallerinde gümrük işlemlerinin aksatılmaksızın yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen tebliğ yayımlanmıştır
Bazı eşyanın sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği sınıflandırma kararlarını içeren tebliğ yayımlanmıştır
Firma Dosyalarının elektronik ontamda Merkezi Bilge Sistemine e-belge şeklinde aktarılmasına ilişkin 81 Sayılı Tebliğde değişiklik yapılarak süre 31.12.2011 tarihine kadar ikinci kez uzatıldı
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce, e-Beyannameden (kağıtsız) ilgili kurumlara onaylı çıktı verilmesine ilişkin genelge yayımlanmıştır
Etil alkol ve metanolün üretimi ile iç ve dış ticaretine, denatürasyonuna, ambalajlanmasına, dağıtımına, depolanmasına, geri kazanımına ve işlemesine vb. ilişkin izin, izleme ve denetim usul ve esaslarını kapsayan yönetmelik yayımlanmıştır
31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/1 sayılı Tebliğ’in EK-1’inde yer alan “Kayda Alınan Eşya Listesi”ne 3005.90.31 ve 3005.90.50 GTP’leri eklenmiştir
31/12/2010 tarihli ve 27802 (3. Mük) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (2011/15) sayılı Tebliğ’in EK-I’inde yer alan Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin karşısında gösterilen GTP’lere 3005.90.31 ve 3005.90.50 eklenmiştir
3921.12.00.00.00 G.T.İ.P. li Vinilklorür polimerlerinden eşya için (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması getirilmiştir
42.02 Tarife Pozisyonlu Seyahat Çantaları, El Çantaları ve Benzeri Mahfazaların İthalatında Korunma Önlemi (ek mali yükümlülük) Uygulanmasına İlişkin Karar yayımlanmıştır
93.01 Tarife Pozisyonlu Gözlük Çerçeveleri İthalatında Korunma Önlemi (ek mali yükümlülük) Uygulanmasına İlişkin Karar yayımlanmıştır
85.08, 85.09, 85.16 Tarife Pozisyonlu Belirli Elektrikli Aletlerin İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar yayımlanmıştır
82.01 Pozisyonlu (beller, kürekler, tırmıklar ve yabanlar) eşyaların (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması getirilmiştir
19/4/2006 tarihli ve 26144 sayılı RGde yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/9 nolu Tebliğde yer alan 3901.10.90.00.11 GTİP’ li Alçak yoğunluk polietilen gözetim limiti yeniden belirlenmiştir
Vadeli ithalatlarda KKDF Oranları %3’ten % 6’ ya yükseltildi. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların da vergi oranları yükseltildi
Komple tesis veya set halindeki eşyanın partiler halinde ithaline ilişkin genelge yayımlanmıştır
22/9/1999 tarihli ve 23824 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çin Tayvanı Menşeli Porselenden Sofra ve Mutfak Eşyası İthalatında Gözetim Uygulanmasına İlişkin Gözetim ve Korunma 99/3 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır
10/1/2007 tarihli ve 26399 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2007/3 sayılı Tebliğin ekinde yer alan tablodaki 7013.49.99.00.00 GTİP li eşyaya ilişkin Birim CIF Kıymet yeniden düzenlenmiştir
1/11/2008 tarihli ve 27041 sayılı RG’de yayımlanan 2008/14237 sayılı BKK gereğince belirli elektrikli aletlerin (85.08, 85.09, 85.16) ithalatında 3 (üç) yıl süre ile korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilmeye başlanmıştır
31/3/2011 tarih ve 27891 sayılı RG’de yayımlanan 2011/5 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda 42.02 pozisyonlu ürünlere ek mali yükümlülük kararı alınmıştır
5/3/2011 tarihli ve 27865 sayılı RG’de yayımlanan 2011/3 sayılı Tebliğ ile başlatılan ve İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda 90.03 pozisyonlu ürünlere ek mali yükümlülük kararı alınmıştır
2010/2 Nolu İthalatta Kontrolü DTS Denetmenleri Tarafından Yapılan Tarım Ürünlerine Dair DTS Tebliği, yürürlükten kaldırılarak Bazı Tarım Ürünlerinin İthalat Denetimlerinin DTVS Üzerinden Yapılmasına Dair 2010-42 Nolu DTS Tebliğine dahil edilmiştir
Damga Vergisinin ödendiğini ve yurtiçi diğer giderlere eklenerek KDV matrahına dahil edildiğini belgelendirmeleri kaydıyla, takibatı ve buna bağlı olarak KDV tahakkukunun ayrıca yapılmamasına dair genelge yayımlanmıştır
1/3/2001-24333 sayılı R.G’de yayımlanan “İthal ve İhraç Edilecek Gıdaların Giriş ve Çıkış Kapılarının Tespitine Dair Tebliğde değişiklik ile “22.03, 22.04, 22.05, 2206.00, 22.07, 22.08 tarife pozisyonlu alkollü içkilere, ihtisas gümrüğü uygulaması geldi
30 Ocak 2011 tarih ve 27831 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/21 sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracat Denetimlerinin DTVS Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nin Ek-1 ve Ek-2 sayılı listeleri değiştirilmiştir
2011/22 sayılı Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Kapsamında Gerçekleştirilen Bazı Tarımsal Ürünlerin İhracat Denetimlerinin DTVS Üzerinden Yapılmasına Dair DTS Tebliği’nin Ek–1 ve Ek–2 sayılı listeleri değiştirilmiştir
Suriye, gümrük vergisi oranı % 5 in üzerinde olan ürünlerin ithalatını 22 Eylül 2011 tarihinden itibaren yasakladı.
Müeyyideli kapalı durumda olan DİİBlerden Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi üretilmesine yönelik genelge yayımlanmıştır
Bakanlığa intikal eden firma taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda, uygulamada ortaya çıkan problemlerin çözümüne ilişkin olarak muhtelif konularda düzenleme öngören genelge yayımlanmıştır
17/5/2002 tarihli ve 24758 sayılı R.G. ile yayımlanan Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğe uygun olup olmadığının elektronik ortamda ve risk esaslı olarak ithalatta denetlenmesinin DTVS üzerinden yapılmasına ilişkin tebliğ yayımlanmıştır
24/9/2010 tarih ve 27709 sayılı R.G.’de yayımlanan “Hırvatistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ”in eki “Ek-2” 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmek üzere değiştirilmiştir
3907.60.20.00.00 GTİP’ li polietilen teraftalat (78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar) ithalatında 9/9/2011 tarihli ve 28049 sayılı R.G’de yayımlanan 2011/2171 sayılı BKK ile açılan tarife kontenjanının dağıtımına ilişkin tebliğ yayımlanmıştır
11/5/2007 tarihli ve 26519 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2007/5 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinde değişiklikler ön gören tebliğ yayımlanmıştır.
Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğine ilişkin olarak Gümrükler Genel Müdürlüğünce yazılı bilgilendirme yapıldı
26/11/2009 tarihli ve 27418 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte değişiklik ön gören Yönetmelik yayımlanmıştır.
ÖTV Kanununun bazı maddelerinin uygulanmasına ilişkin değişiklik öngören 21 Seri nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.
13/01/2011 tarihli ve 27814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/1 ve 2011/2 sayılı Tebliğler ile başlatılan soruşturma sonucunda alınan kararı içeren 2011/10 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişin Tebliğ yayımlanmıştır.
20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararı’na ekli II Sayılı Listede yer alan I/II sayılı tablolarda GTiP ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınmasına ilişkin karar yayımlanmıştır.
20/10/2005 tarih ve 25972 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Oyuncak ve Çocuk Bakım Eşyalarındaki Phthalatlar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi ile 2010/668 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yayımlanmıştır.
2010/20 sayılı Genelgenin 5 inci maddesi değiştirilerek ilgili kurum ve kuruluşlarca ithaline izin verilmeyen eşyanın serbest bölgelere transitine ilişkin yeni düzenleme yapılmıştır
7326 ve 8503 Tarife pozisyonlu Motor gergi raylarında (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın gözetim uygulaması getirilmiştir.
39.07 Tarife Pozisyonundaki “Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Korunma Önlemi (ek mali yükümlülük)Uygulanmasına İlişkin Karar” yayımı tarihinden sonra 60 ncı günde yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır.
Beyan ile yapılan tespit sonucunda belirlenen veya gümrükçe tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen vergi alacakları ile cezalarda uzlaşma sağlayan “Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği” yayımlanmıştır.
Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvuru Rehberi yayımlanmıştır.
Eşyanın cinsine ve menşeine bakılmaksızın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde transit olarak bir gümrük idaresinden diğer bir gümrük idaresine taşınmasında uygulanacak usul ve esasları belirleyen “Ortak Transit Yönetmeliği” yayımlanmıştır.
Aynın gümrüğün denetimindeki bir yerden başka bir yere eşya sevkine ilişkin genelge yayımlanmıştır. Yeni uygulamada dilekçe ile talep, memur refakati ve sigorta yaptırılması öngörülmüştür.
Set halindeki eşyanın beyanına ilişkin genelge yayımlanmıştır.
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmıştır.
Hariçte İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar yayımlanmıştır.
Gümrük Genel Tebliği (Basitleştirilmiş Usul) Seri No 5 yayımlanmıştır.
9 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin (Yatırım Teşvik) 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının başına “Yatırım teşvik belgesi kapsamında getirilen ve mavi hatta işlem gören beyannameler kapsamı eşya hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiştir.
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce Beyanname iptallerine ilişkin 2011/12 sayılı genelge yayımlanmıştır.
Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Pestisit Kalıntılarının Resmi Kontrolü İçin Numune Alma Metotları Tebliği yayımlanmıştır.
Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalarda Nitrat Limitinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği yayımlanmıştır.
Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kurşun, Kadmiyum, Civa, İnorganik Kalay, 3-Monokloropropan 1,2-Diol ve Benzopiren Limitlerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği yayımlanmıştır.
Türk Gıda Kodeksi Gıdalardaki Mikotoksin Limitlerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği yayımlanmıştır.
52.05 GTİP altında sınıflandırılan Pamuk İpliği İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın uygulama Tebliği Yayımlanmıştır
İhracat 96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan (EK: 2) İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi’nin 21 inci sırasında değişiklik yapılmıştır.
Ambarlı Kumport Liman işletmesince İthalat ve Transit Konteyner çıkışlarının 08.08.2011 tarihinden itibariyle randevu sistemi ile yapılacağı duyurulmuştur.
52.05 GTİP altında sınıflandırılan Pamuk İpliği İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Yayımlanmıştır.
Sağlık Bakanlığından Özel İzin Alınması Gereken Maddelerin İthalatına Dair 2011-4 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.
Sağlık Bakanlığının Denetimine Tabi Bazı Ürünlerin İthalatına Dair 2011-20 Sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır.
Batı balkan menşe kümülasyon sistemi kapsamı ticarette eşyanın tercihli menşeinin tespiti hakkında Yönetmelik de değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlanmıştır.
İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır
TSE de Devrim Niteliğinde Yeniliklerle birlikte e-Belge sistemine geçiş süreci hız kazanırken keyfi ve gereksiz engeller kaldırılıyor.
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğlerin Gözetim Belgesi Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler bölümünde yer verilen Son iki yıla ait vergi levhalarının noter tasdikli sureti ibaresi Vergi levhasının bir örneği olarak değiştirilmiştir.
A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilecek tekstil ürünlerinin Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan tercihli menşeine uygun olarak ilave gümrük vergisi alınmasına ilişkin karar yayımlanmıştır.
Bazı Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin Denetimine İlişkin 2011/15 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ ile Ek 1 kapsamı yeniden belirlenmiştir.
TSE Tarafından Uygunluk Değerlendirmesi Yapılan Ürünlerin İthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında 2011-44 Nolu Tebliğin EK 1 Listesinde değişiklik yapılmıştır.
Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 3) yayımlanmıştır. Tebliğ ile Operatörler ve bağlı Gümrük Müşavirlerinin işleyişi düzenlenmiştir.
7-8 Mayıs 2011 tarihlerinde Sapanca’da düzenlenen Gümrükler 2023 Vizyonu konulu Arama Konferansında yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen ve 7 başlık altında toplanan “Bütünleştirilmiş Değişim Projeleri” ve detayları açıklanmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Yönetmelik değişikliğinin 1,2,3, 5 ve 7. maddeleri 05.08.2011 tarihinde diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.
07.07.2011 tarihinden itibaren Sanayi İl Müdürlüğü (ölçü ayar) ünvanı BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ olarak değiştirilmiştir
Şahsi eşya, genel amaçlı eşya, işyeri nakli, sermaye malları, malul ve sakatlara mahsus eşya ile kriz hallerinde gönderilen eşyanın serbest dolaşıma girişinde muafiyet halleri ile usul ve esaslara ilişkin Gümrük Muafiyet Tebliği yayımlanmıştır.
İran Menşeli Cam sofra mutfak eşyaların ithalinde ek mali yükümlülük getirilmiştir.
Kağıtsız beyanname sisteminde transit rejimi uygulamasına ilişkin genelge yayımlanmıştır.
ithalat Rejimi Kararı ekli 1 sayılı listede GTİP ve Madde isimleri belirtilen ürünler (V) Sayılı listeye ilave edilmiş; 2 sayılı listede GTİP, madde isimleri belirtilen ürünlerin ise (V) sayılı liste kapsamından çıkarılmıştır.
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği yeni yönetimini seçti.
09/05/2010 tarihli ve 27576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6813, 8708 ve 8703 Tarife Pozisyonulu bazı ürenlerin İthalatıda Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2010/4 sayılı Tebliğ’in 1 inci maddesi yeniden düzenlenerek oransal değişiklikler yapılmıştır
Özet beyan ve/veya ekindeki orijinal manifesto ile manifestoda kayıtlı konişmentolarda yer alan bilgiler arasında farklılık olması halinde konişmentolarda yer alan bilgilerin esas alınmasına ilişkin genelge yayımlanmıştır.
İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesinin ismi, İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi olarak, işleticisinin unvanı ise DESBAŞ-İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi A.Ş. olarak değiştirilmiştir
Bitki Karantinası Fümigasyon Yönetmeliği Yayımlanmıştır
TSE, tüm müracaatlarda e-İmza uygulamasına geçiyor.
Antrepolarda teminat uygulamasına ilişkin 13.05.2009 gün ve 2009/58 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Yeni GTS Menşe Kuralları görüş ve önerilere açılmıştır
Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelik Kapsamında Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat Denetimine Dair GTİP Bazlı Tebliğ yayımlanmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlanmıştır
Firma Dosyalarının elektronik ontamda Merkezi Bilge Sistemine e-belge şeklinde aktarılmasına ilişkin 81 Sayılı Tebliğde değişiklik yapılarak süre 01.11.2011 tarihine kadar uzatıldı
Beyannamenin 31. Kutusuna ilişkin 2009/7 nolu Genelgede değişiklik yapılarak 31. Kutuya yazılacak bilgiler yeniden belirlenmiştir.
Gümrük Müsteşarlığınca TARIC ile TGTC entegrasyonu, kolerasyon cetveli vb. ilişkin duyuru yapılmıştır
Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “otomobil, hafif ticari araç, ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri (kauçuktan yeni dış lastikler)’nin ithalinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.
Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik yayımlanmıştır
Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yağlara ilişkin Tebliğ yayımlanmıştır
Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır
 
Sitede yer alan veriler bilgi amaçlı olup, resmi nitelik taşımamaktadır. Her hakkı saklıdır. Keskin Güngör Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. 2011 ©